Oferta zajęć pozalekcyjnych - rok szkolny 2020/21

W szkole organizowane sa następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

- zajęcia socjoterapeutyczne / rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

- terapia logopedyczna

- gimastyka korekcyjno-kompesacyjna

- koła zainteresowań

- zajęcia sportowe

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których zalecono zajęcia rewalidacyjne objęci są tego typu pomocą zgodnie z przepisami prawa.

Informacje o organizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych posiadają wychowawcy klas, a w szczególności są koordynatorami pomocy psychologiczno - pedagogicznej skierowanej do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358473