Zestaw podręczników dla klas I - III przewidzianych do wykorzystania
w roku szkolnym 2023/24

kliknij tu

 

>*<

 


Informacja ze strony MEN dotycząca sytuacji zagubienia lub zniszczenia przez ucznia podrecznika dotowanego:

źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?

Przypominamy dyrektorom i rodzicom zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

    1. Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
    - kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
   - kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
    - do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
    - do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej, (...)
   szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

>*<


Informacja ze strony Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

Zniesienie obowiązku publikacji wykazu obowiązujących podręczników do 15 czerwca

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 22 marca 2014 r., dyrektorzy szkół nie mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1516067