>*<
etwinning
Nasza szkoła włączyła się do międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu eTwinning, działającego pod opieką Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nauczyciele z różnych krajów świata komunikują się, realizują z dziećmi projekty, dzielą się pomysłami angażując uczniów i pokazując im korzyści płynące z nauki języka obcego.
Główne cele projektu to:
- doskonalenie umiejętności komunikowania się i prezentowania zebranych informacji w języku angielskim,
- pogłębienie wiedzy na temat innych krajów, ich tradycji i kultury,

Rok szkolny 2016/2017

Od października 2006r. nasza szkoła brała udział w dwóch projektach eTwinning.
Jako pierwszy realizowaliśmy projekt „All in one … click!!”, którego celem była:
- popularyzacja i promowanie tradycji bożonarodzeniowych
- rozwijanie twórczego myślenia
- zachęcanie do pracy projektowej w grupach oraz wymiana doświadczeń.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły pracowali ze słownictwem bożonarodzeniowym , tworząc słowniczki obrazkowe, pisali list do św. Mikołaja, oglądali prace, filmiki oraz słuchali nagrań piosenek świątecznych wykonywanych przez uczniów z Włoch, Grecji i Rumunii.
Projekt pod tytułem „A festiwal celebration. Christmas cards Exchange with foreign partners” miał na celu:
- wymianę kartek świątecznych w języku ojczystym i angielskim
- rozwój nawyków językowych
- znalezienie partnerów do dalszej współpracy w eTwinning.
Dziękujemy uczniom szkoły, a także naszym partnerom z Armenii za piękne i ciekawe prace.

eT1  eT2 


***************
Rok szkolny 2013/14

Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/14 nosi tytuł „Connecting cultures”.  Partnerzy naszej szkoły to:

-szkoła z Turcji: Evrensekiz ilk/Orta Okulu, Lüleburgaz,
-szkoła z Turcji: Cumhuriyet İlköğretim Okulu , Şırnak-Merkez,
-szkoła z Turcji: Cumhuriyet Ortaokulu, Çanakkale-Biga,
-szkoła z Włoch: Istituto Comprensivo Completo di Asola, Asola (MN),
-szkoła z Polski: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu.

Współpraca polega na wykonywaniu przez dzieci prac na temat ich zainteresowań, szkoły, miasta, kraju i tradycji związanych ze świętami. Każdy miesiąc poświęcony jest innej tematyce.
1.Let’s say hello.
Uczniowie z naszej szkoły napisali podstawowe informacje o sobie by stworzyć prezentacje multimedialne. Młodzi przyjaciele z Luluburgaz w Turcji wykonali plakaty „This is me”. Dzieci z Włoch nagrały film video, w którym prezentują swoje drużyny sportowe.
/projekt 1/

2.My hobbies.
Dzieci z wszystkich szkół uczestniczących w projekcie wykonały mapy myśli o swoich zainteresowaniach.
/projekt 2/

3.My school.
Wykonaliśmy prace na temat szkoły, w której uczą się dzieci.

4.Festivals and tradition.
Napisaliśmy quiz o naszych narodowych i religijnych świętach, tradycjach oraz zwyczajach.


projuni
"Owoce i warzywa w szkole"


1 września 2014r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN dotyczace sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”.
    Rozporządzenie wprowadza obowiązek realizacji co najmniej dwóch działań w danym semestrze szkolnym. Katalog działań zawiera następujące zadania:
• organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania,
• organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
• organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,
• zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
• wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
• stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.
W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano cel działań edukacyjnych (środków towarzyszących), które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”. Wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej zdrowych nawyków żywieniowych zastąpiono celem w postaci kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniów oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych.
   
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie włączyła się w realizację tego programu.

Działania w roku szkolnym 2015/16

21.10.2015r.
Uczniowie w klasach edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kanapki, surówki. Zwracają przy tym uwagę, aby nie tlko były smaczne i zdrowe, ale również swym wyglądem zachęcały do ich konsumowania. Oczywiście należy też pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny.
W naszej Galerii znajdziecie dowody tych działań.

*******************************************************************************
Działania w roku szkolnym 2014/15
26.09.2014r.
Oto opis zadania zrealizowanego w kl. III b /oprac. D. Drews-Murawska /:
"Uczniowie klasy III b pokazali na jednych z zajęć z zakresu zdrowego żywienia zdobyte  wiadomościi umiejętności. Po cyklu zajęć teoretycznych z programu rekomendowanego przez MEN "Owoce i warzywa w szkole”, którego celem jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw i owoców co wpłynie korzystnie na stan ich zdrowia, uczniowie wykonali kolorowe sałatki owocowe,  którymi częstowali swoich kolegów i koleżanki z klasy III a, zapraszając ich do degustacji. Czy smakowało? Zobaczcie sami - zapraszamy do Galerii."
                                                                         ----
28.09.2014r.
Kolejne zadanie zrealizowane pod hasłem "Jedz zdrowo i kolorowo" w ramach progrmu "Owoce i warzywa w szkole" - uczniowie klasy III b wykonywali spiżarnie ze zdrową żywnością ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw.

oiwwsz1  oiwwsz2
oiwwsz3
                                                                ---------
17.10.2014r.
"Jedz owoce i warzywa - będziesz zdrów jak ryba" to hasło towarzyszyło zajęciom w klasie 2a, która z zapałem przygotowała kanapki wykorzystując przy tym nie tylko talenty kulinarne, ale również artystyczne. Samodzielnie wykonane kanapki nie tylko wybornie smakowały, ale też zachęcały widokiem do konsumpcji. Sprawdźcie w Galerii.

kanapka mysz 
                                                             ----------------
23.10.2014r.
16 października  obchodzimy Światowy Dzień Walki z Głodem. Dzieci, by prawidłowo się rozwijać, muszą jeść codziennie. Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych. (źródło: gazeta.pl).
W naszej szkole dzieci na zajęciach edukacyjnych kształtują zdrowe nawyki żywieniowe, samodzielnie wykonując niemalże dzieła sztuki. Do wykonania witaminowych potraw użyły świeżych owoców i warzyw.
Kulinarne dzieła sztuki, wykonane własnoręcznie przez uczniów klasy 1d oraz klasy 3c można obejrzeć w naszej Galerii.

                                                                    ----------
29.10.2014r.
Tym razem na stole uczniów klasy III b gościły warzywne szaleństwa: sałatki i szaszłyki. Uczniowie sami układali przepisy i nastepnie w/g nich wykonywali potrawy ze zdrowych warzyw. Zapraszamy do Galerii.
                                                                          
                                                                      >*<

 Akt Edu

Aktywna Edukacja
- bezpłatny program o wykorzystywaniu komputerów i internetu na lekcjach<<Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). (...)
 W założeniu realizatorów, program „Aktywna edukacja” stanowić będzie pomost i przygotowanie do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by już „zarażeni” cyfryzacją nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować  z uczniami i ze sobą.>>

                                                                                 cytat z http://www.ceo.org.pl

Program realizowany jest w naszej szkole w okresie: listopad 2013 - maj 2014.

>*<


Komunikacja kluczem do integracji

Nasza szkoła, jako jedna z 7 placówek w Grudziądzu, uczestniczyła w projekcie finansowanym ze środków UE. Projekt dotyczył opracowania i wdrożenia innowacyjnego programu nauczania przedmiotu: KOMUNIKACJA. Zajęcia edukacyjne realizowane były w szkołach oraz w PPP w Grudziądzu ze względu na innowacyjną metodykę pracy z uczniami. Niepełnosprawni uczniowie w procesie nauki byli wspomagani specjalistycznymi metodami terapeutycznymi z zakresu logopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, a także metody EEG Biofeedback.

Podstawowe informacje o projekcie:

Główny beneficjent projektu: Gmina Miasto Grudziądz
Czas realizacji projektu wg wniosku: 1.10.2009r. - 31.08.2013r.

Cel ogólny projektu:
zminimalizowanie procesu wykluczenia społecznego uczniów niepełnosprawnych i zapewnienie im w przyszłości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Cele szczegółowe:
* nabycie kompetencji komunikacyjnych,
* indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia niepełnosprawnego adekwatnie do jego potrzeb,
* optymalne wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej i potencjału nauczycieli,
* podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego.

>*<

W okresie od 8 listopada 2010r. do 31 maja 2011r. w naszej szkole realizowane były zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów".


Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej wykształcenie i wychowanie w grudziądzkich szkołach oraz realizacja zaplanowanych działań ujętych w szkolnych programach rozwoju, które doprowadzą do poprawy struktury wykształcenia młodych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do zdobyczy edukacji, nauki oraz przez wykształcenie u uczniów postawy poszukiwania dalszej właściwej drogi edukacyjnej i zawodowej; poprawienie jakości edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami, marginalizacją społeczną; wzbogacenie w wiedzę i umiejętności do dalszej edukacji a w przyszłości do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.


Zajęcia realizowane są w ramach 4 zadań:
– organizacja i prowadzenie zajęc dydaktyczno-wyrównawczych
– organizacja i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
– organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających wiedzę i doskonalących umiejętności
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.

 > * <

 

W okresie od 1 grudnia 2009r. do 4 czerwca 2010r. w naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach realizacji projektu „Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży” Priorytet IX Działanie 9.1.2., którego projektodawcę jest Gmina Miasto Grudziądz.

 


Cel główny projektu:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętej procesem edukacyjnym i wychowawczym w grudziądzkich szkołach oraz realizacja zaplanowanych działań ujętych w szkolnych programach, które doprowadzą do poprawy struktury wykształcenia młodych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich zdobyczy edukacyjnych, nauki oraz poprzez wykształcenie u uczniów postawy poszukiwania dalszej, właściwej drogi edukacyjnej i zawodowej;
 • poprawienie jakości edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami, marginalizacją społeczną;
 • wzbogacenie w wiedzę i umiejętności do dalszej edukacji a w przyszłości do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.

 


Cele szczegółowe:

 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjno – wyrównawczych służących zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych,
 • wyrównanie szans edukacyjnych przez rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT,
 • zwiększenie dostępności uczniów do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • wyposażenie klas w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.


W szkole prowadzone były następujące zajęcia:

 • rozwijające wiedzę i umiejętności

 • dydaktyczno – wyrównawcze

 • przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego

 • terapeutyczne

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1178319