Rok szkolny 2019/2020
 
Nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/20 oraz 2020/21. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć pomocowych oraz rozwijajacych kompetencje. Uczestnictwo uczniów w zajęciach jest nieodpłatne.
Szkolny koordynator projektu:
- rok szkolny 2019/20 - Cezary Darłak
- rok szkolny 2020/21 - Daria Kubicka
 
>*<
Rok szkolny 2017/2018

etwinning
Nasza szkoła włączyła się do międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu eTwinning, działającego pod opieką Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nauczyciele z różnych krajów świata komunikują się, realizują z dziećmi projekty, dzielą się pomysłami angażując uczniów i pokazując im korzyści płynące z nauki języka obcego.
Główne cele projektu to:
- doskonalenie umiejętności komunikowania się i prezentowania zebranych informacji w języku angielskim,
- pogłębienie wiedzy na temat innych krajów, ich tradycji i kultury,

Rok szkolny 2016/2017

Od października 2016r. nasza szkoła brała udział w dwóch projektach eTwinning.
Jako pierwszy realizowaliśmy projekt „All in one … click!!”, którego celem była:
- popularyzacja i promowanie tradycji bożonarodzeniowych
- rozwijanie twórczego myślenia
- zachęcanie do pracy projektowej w grupach oraz wymiana doświadczeń.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły pracowali ze słownictwem bożonarodzeniowym , tworząc słowniczki obrazkowe, pisali list do św. Mikołaja, oglądali prace, filmiki oraz słuchali nagrań piosenek świątecznych wykonywanych przez uczniów z Włoch, Grecji i Rumunii.
Projekt pod tytułem „A festiwal celebration. Christmas cards Exchange with foreign partners” miał na celu:
- wymianę kartek świątecznych w języku ojczystym i angielskim
- rozwój nawyków językowych
- znalezienie partnerów do dalszej współpracy w eTwinning.
Dziękujemy uczniom szkoły, a także naszym partnerom z Armenii za piękne i ciekawe prace.

eT1  eT2 


***************
Rok szkolny 2013/14

Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/14 nosi tytuł „Connecting cultures”.  Partnerzy naszej szkoły to:

-szkoła z Turcji: Evrensekiz ilk/Orta Okulu, Lüleburgaz,
-szkoła z Turcji: Cumhuriyet İlköğretim Okulu , Şırnak-Merkez,
-szkoła z Turcji: Cumhuriyet Ortaokulu, Çanakkale-Biga,
-szkoła z Włoch: Istituto Comprensivo Completo di Asola, Asola (MN),
-szkoła z Polski: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu.

Współpraca polega na wykonywaniu przez dzieci prac na temat ich zainteresowań, szkoły, miasta, kraju i tradycji związanych ze świętami. Każdy miesiąc poświęcony jest innej tematyce.
1.Let’s say hello.
Uczniowie z naszej szkoły napisali podstawowe informacje o sobie by stworzyć prezentacje multimedialne. Młodzi przyjaciele z Luluburgaz w Turcji wykonali plakaty „This is me”. Dzieci z Włoch nagrały film video, w którym prezentują swoje drużyny sportowe.
/projekt 1/

2.My hobbies.
Dzieci z wszystkich szkół uczestniczących w projekcie wykonały mapy myśli o swoich zainteresowaniach.
/projekt 2/

3.My school.
Wykonaliśmy prace na temat szkoły, w której uczą się dzieci.

4.Festivals and tradition.
Napisaliśmy quiz o naszych narodowych i religijnych świętach, tradycjach oraz zwyczajach.


projuni
"Owoce i warzywa w szkole"


1 września 2014r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN dotyczace sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”.
    Rozporządzenie wprowadza obowiązek realizacji co najmniej dwóch działań w danym semestrze szkolnym. Katalog działań zawiera następujące zadania:
• organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania,
• organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
• organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,
• zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
• wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
• stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.
W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano cel działań edukacyjnych (środków towarzyszących), które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”. Wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej zdrowych nawyków żywieniowych zastąpiono celem w postaci kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniów oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych.
   
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie włączyła się w realizację tego programu.

Działania w roku szkolnym 2015/16

21.10.2015r.
Uczniowie w klasach edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kanapki, surówki. Zwracają przy tym uwagę, aby nie tlko były smaczne i zdrowe, ale również swym wyglądem zachęcały do ich konsumowania. Oczywiście należy też pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny.
W naszej Galerii znajdziecie dowody tych działań.

*******************************************************************************
Działania w roku szkolnym 2014/15
26.09.2014r.
Oto opis zadania zrealizowanego w kl. III b /oprac. D. Drews-Murawska /:
"Uczniowie klasy III b pokazali na jednych z zajęć z zakresu zdrowego żywienia zdobyte  wiadomościi umiejętności. Po cyklu zajęć teoretycznych z programu rekomendowanego przez MEN "Owoce i warzywa w szkole”, którego celem jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw i owoców co wpłynie korzystnie na stan ich zdrowia, uczniowie wykonali kolorowe sałatki owocowe,  którymi częstowali swoich kolegów i koleżanki z klasy III a, zapraszając ich do degustacji. Czy smakowało? Zobaczcie sami - zapraszamy do Galerii."
                                                                         ----
28.09.2014r.
Kolejne zadanie zrealizowane pod hasłem "Jedz zdrowo i kolorowo" w ramach progrmu "Owoce i warzywa w szkole" - uczniowie klasy III b wykonywali spiżarnie ze zdrową żywnością ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw.

oiwwsz1  
                                                               
17.10.2014r.
"Jedz owoce i warzywa - będziesz zdrów jak ryba" to hasło towarzyszyło zajęciom w klasie 2a, która z zapałem przygotowała kanapki wykorzystując przy tym nie tylko talenty kulinarne, ale również artystyczne. Samodzielnie wykonane kanapki nie tylko wybornie smakowały, ale też zachęcały widokiem do konsumpcji.

                                                             
23.10.2014r.
16 października  obchodzimy Światowy Dzień Walki z Głodem. Dzieci, by prawidłowo się rozwijać, muszą jeść codziennie. Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych. (źródło: gazeta.pl).
W naszej szkole dzieci na zajęciach edukacyjnych kształtują zdrowe nawyki żywieniowe, samodzielnie wykonując niemalże dzieła sztuki. Do wykonania witaminowych potraw użyły świeżych owoców i warzyw.
Kulinarne dzieła sztuki, wykonane własnoręcznie przez uczniów klasy 1d oraz klasy 3c można obejrzeć w naszej Galerii.

                                                                  
29.10.2014r.
Tym razem na stole uczniów klasy III b gościły warzywne szaleństwa: sałatki i szaszłyki. Uczniowie sami układali przepisy i nastepnie w/g nich wykonywali potrawy ze zdrowych warzyw. Zapraszamy do Galerii.
                                                                          
                                                                      >*<

 Akt Edu

Aktywna Edukacja
- bezpłatny program o wykorzystywaniu komputerów i internetu na lekcjach<<Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). (...)
 W założeniu realizatorów, program „Aktywna edukacja” stanowić będzie pomost i przygotowanie do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by już „zarażeni” cyfryzacją nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować  z uczniami i ze sobą.>>

                                                                                 cytat z http://www.ceo.org.pl

Program realizowany jest w naszej szkole w okresie: listopad 2013 - maj 2014.

>*<


Komunikacja kluczem do integracji

Nasza szkoła, jako jedna z 7 placówek w Grudziądzu, uczestniczyła w projekcie finansowanym ze środków UE. Projekt dotyczył opracowania i wdrożenia innowacyjnego programu nauczania przedmiotu: KOMUNIKACJA. Zajęcia edukacyjne realizowane były w szkołach oraz w PPP w Grudziądzu ze względu na innowacyjną metodykę pracy z uczniami. Niepełnosprawni uczniowie w procesie nauki byli wspomagani specjalistycznymi metodami terapeutycznymi z zakresu logopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, a także metody EEG Biofeedback.

Podstawowe informacje o projekcie:

Główny beneficjent projektu: Gmina Miasto Grudziądz
Czas realizacji projektu wg wniosku: 1.10.2009r. - 31.08.2013r.

Cel ogólny projektu:
zminimalizowanie procesu wykluczenia społecznego uczniów niepełnosprawnych i zapewnienie im w przyszłości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Cele szczegółowe:
* nabycie kompetencji komunikacyjnych,
* indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia niepełnosprawnego adekwatnie do jego potrzeb,
* optymalne wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej i potencjału nauczycieli,
* podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego.

>*<

W okresie od 8 listopada 2010r. do 31 maja 2011r. w naszej szkole realizowane były zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów".


Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej wykształcenie i wychowanie w grudziądzkich szkołach oraz realizacja zaplanowanych działań ujętych w szkolnych programach rozwoju, które doprowadzą do poprawy struktury wykształcenia młodych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do zdobyczy edukacji, nauki oraz przez wykształcenie u uczniów postawy poszukiwania dalszej właściwej drogi edukacyjnej i zawodowej; poprawienie jakości edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami, marginalizacją społeczną; wzbogacenie w wiedzę i umiejętności do dalszej edukacji a w przyszłości do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.


Zajęcia realizowane są w ramach 4 zadań:
– organizacja i prowadzenie zajęc dydaktyczno-wyrównawczych
– organizacja i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
– organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających wiedzę i doskonalących umiejętności
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży.

 > * <

 

W okresie od 1 grudnia 2009r. do 4 czerwca 2010r. w naszej szkole odbywały się zajęcia w ramach realizacji projektu „Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży” Priorytet IX Działanie 9.1.2., którego projektodawcę jest Gmina Miasto Grudziądz.

 


Cel główny projektu:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętej procesem edukacyjnym i wychowawczym w grudziądzkich szkołach oraz realizacja zaplanowanych działań ujętych w szkolnych programach, które doprowadzą do poprawy struktury wykształcenia młodych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich zdobyczy edukacyjnych, nauki oraz poprzez wykształcenie u uczniów postawy poszukiwania dalszej, właściwej drogi edukacyjnej i zawodowej;
 • poprawienie jakości edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami, marginalizacją społeczną;
 • wzbogacenie w wiedzę i umiejętności do dalszej edukacji a w przyszłości do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.

 


Cele szczegółowe:

 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjno – wyrównawczych służących zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych,
 • wyrównanie szans edukacyjnych przez rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT,
 • zwiększenie dostępności uczniów do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • wyposażenie klas w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.


W szkole prowadzone były następujące zajęcia:

 • rozwijające wiedzę i umiejętności

 • dydaktyczno – wyrównawcze

 • przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego

 • terapeutyczne

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1431608