Nasi specjaliści

 

 BSADAWDK

IBJFJLJZ

KKDMMMS

MZ12

Kilka słów o integracji w naszej szkole.

        Nasza szkoła różni się od innych tym, że mogą do niej uczęszczać dzieci niepełnosprawne i zdrowe dzięki funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych, które uruchomiliśmy w naszej placówce w roku 1997.

      Główni inicjatorzy tego pomysłu, czyli nauczyciele i rodzice dzieci niepełnosprawnych chcieli, by miały one możliwie najlepsze warunki rozwoju w normalnym środowisku oraz otrzymały pomoc w osiągnięciu samodzielności i przygotowaniu ich do pełnienia w przyszłości określonych ról społecznych. Wszystkie dotychczasowe lata pracy utwierdziły nas w przekonaniu, że podjęcie inicjatywy rodziców przez nauczycieli naszej szkoły okazało się trafionym pomysłem, a nasze poczynania integracyjne zmierzają w pożądanym kierunku. Oddziały integracyjne w naszej szkole istnieją na wszystkich poziomach nauczania. Liczba uczniów w klasie integracyjnej waha się pomiędzy 16 a 18 dzieci, w tym do 5 uczniów o różnym rodzaju niepełnosprawności. Klasy integracyjne pracują w oparciu o powszechnie obowiązujący program szkoły masowej. W przypadku uczniów uzdolnionych rozszerza się zakres treści, a w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program nauczania musi być modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie (prowadzącego i wspierającego pedagoga specjalnego) i małej liczebności klasy, podczas każdej lekcji występuje szeroko rozumiana indywidualizacja w procesie uczenia- nauczania każdego zarówno niepełnosprawnego jak i zdrowego dziecka. Wszystkie te poczynania zapewniają optymalny rozwój wszystkich uczniów. Klasa integracyjna jest doskonałą „szkołą” samodzielności. Dzieci niepełnosprawne korzystają z dodatkowej pomocy, jaką daje im indywidualna rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, muzykoterapia, terapia sensoryczna czy zajęcia Biofeedback. Uczniowie mają też możliwość udziału w kółkach zainteresowań, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Dzieci klas integracyjnych aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej szkoły. Wspólnie jeździmy na wycieczki, do kina i do teatru. Wszystko to sprzyja temu, by nauczyć ich nie tylko patrzeć na otaczający nas świat, lecz aktywnie w nim funkcjonować. Nauczanie w klasie integracyjnej wymaga od nauczycieli i wychowawców ogromnego zaangażowania i odejścia od schematów w wychowaniu i nauczaniu do jakich przyzwyczaiła nas dotychczasowa szkoła. Nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi często konsultują trudności do rozwiązania problemu na spotkaniach Zespołu Nauczycieli Klas Integracyjnych. Dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. Staramy się miarę pozyskanych środków, a także przy współudziale rodziców wyposażyć sale w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Sprawne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w naszej placówce jest możliwe także dzięki likwidacji barier architektonicznych – mamy w szkole podjazdy, zainstalowaną platformę dźwigową , windę i dostosowane toalety. Możemy również pochwalić się dobrze wyposażoną salą do terapii sensorycznej.

        Zainteresowanie naszą szkołą zawsze było i jest nadal duże. Czasami bywa tak, że nie zawsze mogliśmy przyjąć wszystkie dzieci dysfunkcyjne, ponieważ ilość miejsc w klasie integracyjnej jest ograniczona (określają to stosowne przepisy). Grupa integracyjna z pewnością przynosi obustronne korzyści. Dzieci pełnosprawne maja okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współdziałać z nimi na co dzień, a także służyć im w każdej potrzebie pomocą.

           Integracja uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości. Pomaga pozbyć się egoizmu i rozumieć innych.

 ********************************

O integracji w naszej szkole słów kilka


Nasza szkoła różni się od innych tym, że mogą do niej uczęszczać dzieci niepełnosprawne i sprawne dzięki funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych. W roku 1997 rozpoczęło się ich funkcjonowanie w naszej placówce.

integr1
Ślubują uczniowie klasy I pierwszego oddziału integracyjnego w naszej szkole

 

Główni inicjatorzy tego pomysłu, czyli rodzice dzieci niepełnosprawnych chcieli, by miały one możliwie najlepsze warunki rozwoju w normalnym środowisku oraz otrzymały pomoc w osiągnięciu samodzielności i przygotowaniu ich do pełnienia w przyszłości określonych ról społecznych. Te lata pracy utwierdziły nas w przekonaniu, że podjęcie inicjatywy rodziców przez nauczycieli naszej szkoły okazało się pomysłem trafionym, a nasze poczynania integracyjne zmierzają w pożądanym kierunku. W naszej placówce istnieją oddziały integracyjne na wszystkich poziomach. Liczba uczniów w takiej klasie waha się pomiędzy 16 a 20, w tym od 3 do 5 uczniów o różnym rodzaju niepełnosprawności. Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej. W przypadku uczniów uzdolnionych rozszerza się zakres treści, a w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program musi być modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie (prowadzącego i wspierającego pedagoga specjalnego) i małej liczebności klasy, podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie uczenia - nauczania każdego, zarówno niepełnosprawnego jak i zdrowego. Zapewnia to optymalny rozwój wszystkich uczniów. Klasa integracyjna jest doskonałą szkołą samodzielności. Dzieci niepełnosprawne korzystają z dodatkowej pomocy, jaką daje im indywidualna rewalidacja, zajęcia korekcyjne, terapia logopedyczna, muzykoterapia. Mają możliwość udziału w kółkach zainteresowań, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Dzieci z klas integracyjnych aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej szkoły. Wspólnie jeździmy na wycieczki, do kina i do teatru. A wszystko po to, aby nauczyć ich nie tylko patrzeć na otaczający nas świat, lecz aktywnie w nim funkcjonować.      

integr2 intetgr3
Na wycieczce Na balu karnawałowym

Nauczanie w klasie integracyjnej wymagało od nauczycieli i wychowawców pewnej zmiany stylu pracy, ogromnego zaangażowania i odejścia od schematów w wychowaniu i nauczaniu, do jakich przyzwyczaiła nas dotychczasowa szkoła. Nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi często konsultują trudne do rozwiązania problemy w ramach spotkań Zespołu Nauczycieli Klas Integracyjnych. Dodatkowo podnoszą swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. Staramy się w miarę pozyskanych środków, a także przy współudziale rodziców wyposażać sale w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Sprawne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w naszej placówce jest możliwe także dzięki likwidacji barier architektonicznych (np. budowie podjazdów, zainstalowaniu platformy dźwigowej, dostosowaniu toalet).

integr4
Uczniowie sami umieją obsługiwać
platformę dźwigową

 

Zainteresowanie naszą szkołą było i jest nadal duże. Niestety, nie zawsze mogliśmy przyjąć wszystkie dzieci dysfunkcyjne, ponieważ ilość miejsc w klasie integracyjnej jest ograniczona (określają to stosowne przepisy). Grupa integracyjna z pewnością przynosi obustronne korzyści. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im w każdej potrzebie pomocą.

Integracja uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości. Pomaga pozbyć się egoizmu i rozumieć innych.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1536407