O integracji w naszej szkole słów kilka


Nasza szkoła różni się od innych tym, że mogą do niej uczęszczać dzieci niepełnosprawne i sprawne dzięki funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych. W roku 1997 rozpoczęło się ich funkcjonowanie w naszej placówce.

integr1
Ślubują uczniowie klasy I pierwszego oddziału integracyjnego w naszej szkole

 

Główni inicjatorzy tego pomysłu, czyli rodzice dzieci niepełnosprawnych chcieli, by miały one możliwie najlepsze warunki rozwoju w normalnym środowisku oraz otrzymały pomoc w osiągnięciu samodzielności i przygotowaniu ich do pełnienia w przyszłości określonych ról społecznych. Te lata pracy utwierdziły nas w przekonaniu, że podjęcie inicjatywy rodziców przez nauczycieli naszej szkoły okazało się pomysłem trafionym, a nasze poczynania integracyjne zmierzają w pożądanym kierunku. W naszej placówce istnieją oddziały integracyjne na wszystkich poziomach. Liczba uczniów w takiej klasie waha się pomiędzy 16 a 20, w tym od 3 do 5 uczniów o różnym rodzaju niepełnosprawności. Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej. W przypadku uczniów uzdolnionych rozszerza się zakres treści, a w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program musi być modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie (prowadzącego i wspierającego pedagoga specjalnego) i małej liczebności klasy, podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie uczenia - nauczania każdego, zarówno niepełnosprawnego jak i zdrowego. Zapewnia to optymalny rozwój wszystkich uczniów. Klasa integracyjna jest doskonałą szkołą samodzielności. Dzieci niepełnosprawne korzystają z dodatkowej pomocy, jaką daje im indywidualna rewalidacja, zajęcia korekcyjne, terapia logopedyczna, muzykoterapia. Mają możliwość udziału w kółkach zainteresowań, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Dzieci z klas integracyjnych aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej szkoły. Wspólnie jeździmy na wycieczki, do kina i do teatru. A wszystko po to, aby nauczyć ich nie tylko patrzeć na otaczający nas świat, lecz aktywnie w nim funkcjonować.      


integr2 intetgr3
Na wycieczce Na balu karnawałowym

Nauczanie w klasie integracyjnej wymagało od nauczycieli i wychowawców pewnej zmiany stylu pracy, ogromnego zaangażowania i odejścia od schematów w wychowaniu i nauczaniu, do jakich przyzwyczaiła nas dotychczasowa szkoła. Nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi często konsultują trudne do rozwiązania problemy w ramach spotkań Zespołu Nauczycieli Klas Integracyjnych. Dodatkowo podnoszą swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. Staramy się w miarę pozyskanych środków, a także przy współudziale rodziców wyposażać sale w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Sprawne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w naszej placówce jest możliwe także dzięki likwidacji barier architektonicznych (np. budowie podjazdów, zainstalowaniu platformy dźwigowej, dostosowaniu toalet).

integr4
Uczniowie sami umieją obsługiwać
platformę dźwigową
 

Zainteresowanie naszą szkołą było i jest nadal duże. Niestety, nie zawsze mogliśmy przyjąć wszystkie dzieci dysfunkcyjne, ponieważ ilość miejsc w klasie integracyjnej jest ograniczona (określają to stosowne przepisy). Grupa integracyjna z pewnością przynosi obustronne korzyści. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im w każdej potrzebie pomocą.

Integracja uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości. Pomaga pozbyć się egoizmu i rozumieć innych.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358478