KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

98 1020 5040 0000 6302 0244 1780

Skład Rady Rodziców

Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców w dniu 29 września 2022r. wybrano na 3-letnią kadencję Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Pani Katarzyna Ziółkowska

Z-ca - Pani Dominika Ładzik

Sekretarz - Pani Agata Chudzińska

Skarbnik Rady Rodziców - Pani Emilia Śliwińska


Komunikaty Rady Rodziców:

W roku szkolnym 2023/2024 zaproponowano wysokość wpłaty na ubezpieczenie:
- 68zł za pierwsze dziecko uczęszczające do SP nr 18 w Grudziądzu
- po 34zł za każde następne dziecko w rodzinie.
Wpłaty na ubezpieczenie przyjmowane są przez skarbnika Rady Rodziców do 20.10. 2023r.
Zadeklarowane kwoty wpłat na Radę Rodziców płatne są do stycznia 2024r. (Wpłatę można dokonać na zebraniu rodziców.)
 Skarbnicy klas zbierają pieniądze z ubezpieczenia swoich klas i przekazują do skarbnika Rady Rodziców .

W
niosek o dofinansowanie/ sfinansowanie nagród, imprezy szkolnej, klasowej, wycieczki i inne ze środków Rady Rodziców. 

W najbliższym czasie zostanie podany numer konta Rady Rodziców.  

>*<

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU

Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców

w dniu 15.09.2017r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców jest niezależnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu.

2. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły Podstawowej działającym na podstawie w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm., postanowień Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 i niniejszego Regulaminu.

§2

Cele i zadania Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Ułatwianie szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów.

3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych celów i zadań szkoły.

4. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.

5. Systematyczna współpraca z organami szkoły w celu polepszania warunków pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej.

6. Współpraca ze szkołą w zakresie pomocy materialnej dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

7. Opiniowanie dokumentów i działań pozostałych organów statutowych szkoły.

§3

Wybór i organizacja Rady Rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców poszczególnych klas. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców - zwaną dalej „trójką klasową” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

2. W skład Szkolnej Rady Rodziców wchodzą w szkole  -  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału

3. Wszyscy wybrani przedstawiciele rad oddziałowych wchodzą w skład Szkolnej Rady Rodziców, zwanej dalej Radą Rodziców.

4. Ogólne zebranie Radą Rodziców wybiera spośród siebie:

a. Prezydium Rady Rodziców które składa się z 4 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców oraz spośród innych rodziców i osób spoza szkoły, współdziałających z rodzicami dla wykonania określonych zadań.

b. Komisję Rewizyjną która składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Wybory do trójek klasowych, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

6. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów uczestników prawomocnego zebrania. Przez „zwykłą większość” rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.

8. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

9. Kadencja organów Rady Rodziców trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do września ostatniego roku kadencji - jednak nie dłużej niż do dnia wyboru i ukonstytuowania się nowego Prezydium.

10. Członkowie trójek klasowych, Prezydium Rady Rodziców jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyborów postanowią ich odwołać.

11. Odwołanie takie następuje w drodze głosowania wniosku o odwołanie złożonego przez którykolwiek z organów szkoły.

12. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka któregoś z tych organów przeprowadza się wybory uzupełniające.

§4

Kompetencje władz Rady Rodziców

1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, prowadzi posiedzenia Rady i jest jej reprezentantem na zewnątrz.

2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych szkoły organów, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

6. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły  obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

§5

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

1. Członkowie trójek klasowych pośredniczą w kontaktach Rady Rodziców i jej Prezydium z rodzicami w klasach, których są reprezentantami; organizują współpracę rodziców tych klas dla wspierania działalności szkoły i Rady Rodziców

2. Członkowie Rady Rodziców mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.

3. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców.

4. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Rodziców.

§6

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

1. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu; w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający ma przewodniczący danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. W przypadku braku kworum, przewodniczący kończy posiedzenie organu wyznaczając jednocześnie kolejny termin zebrania w tym samym dniu, lecz o innej godzinie, wówczas organ może podejmować uchwały i przeprowadzać wybory „zwykłą większością” głosów bez konieczności ustalania kworum.

4. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców i numerowane.

5. Protokolarz Szkolnej Rady Rodziców prowadzi sekretarz Prezydium.

6. Trójki klasowe decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

7. Rada Rodziców i jej Prezydium wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

§7

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

1. Ogólne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium według potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

3. W posiedzeniu Rady Rodziców i jej Prezydium może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Szkoły, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą Prezydium Rady Rodziców.

§8

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o dobrowolne składki oraz inne źródła.

2. Rada nie może w żadnym przypadku ustalać jakichkolwiek obligatoryjnych opłat, ani dla rodziców, ani innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły. Może natomiast podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat. Znaczenie w takiej sytuacji ma wskazanie celu i argumentowanie zasadności jego realizacji.

3. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 z dobrowolnych składek rodziców,

 z wpłat i darowizn osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych,

 z dochodów z imprez organizowanych przez Radę Rodziców, łub inny organ statutowy szkoły,

 z działalności gospodarczej.

4. Wysokość dobrowolnej składki podstawowej ustala Prezydium Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

5. Składka na 2 dziecko i kolejne uczęszczającego do tej samej szkoły wynosi 50% składki podstawowej.

6. Funduszami Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady Rodziców, po rozpatrzeniu wniosków przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły.

7. W razie prowadzenia przez Radę Rodziców działalności gospodarczej stosuje się obowiązujące w tym zakresie ogólne przepisy prawne.

8. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

   a. Samorząd Uczniowski,

   b. Rada Pedagogiczna,

   c. Dyrektor Szkoły.

9. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły może składać ustne wnioski o których mowa w pkt. 6.

10. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w niniejszym regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.

11. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców

12. Osobami upoważnionymi w imieniu Prezydium Rady Rodziców do składania podpisów na bankowej karcie wzorów są: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz skarbnik.

§9

Postanowienia końcowe

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 ,

w Grudziądzu

 ul. Dąbrówki 7”

2. Dokumentacja związana z pracą Rady Rodziców jest archiwizowana w szkole.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

W roku szkolnym 2019/20 zaproponowano: 40 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do SP nr 18 w Grudziądzu i po 20 zł za każde następne będące uczniem naszej szkoły.

Po uregulowaniu wszystkich zadeklarowanych w danej klasie płatności, skarbnicy Klasowych Rad Rodziców przekazują listę wpłat i ewentualnie zebrane jeszcze fundusze skarbikowi Rady Rodziców.

>*<
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu i grono pedagogiczne serdecznie dziękują tym z Państwa, którzy mimo trudności finansowych z jakimi boryka się większość z nas, zdecydowali się dokonywać wpłaty na Radę Rodziców. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o wpłacanie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców zapewniając, iż zebrane fundusze "wrócą" do Państwa dzieci w rozmaitych formach uatrakcyjniających lub usprawniających proces dydaktyczno - wychowawczy realizowany w naszej szkole.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1524503