SKŁAD RADY RODZICÓW

Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców w dniu 13 września 2019r. wybrano:

1) Prezydium Rady Rodziców w skład któłrego weszli:

  • Przewodniczą…ca - Pani Małgorzata Chyła
  • Z-ca przewodniczącej - Pani Beata Wróblewska
  • Sekretarz - Pani Beata Wiśniewska


2) Księgowy Rady Rodziców
Pani Daria Kubicka


    REGULAMIN RADY RODZICÓW (wybrane fragmenty)


Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Współdziałanie rodzicwó i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.
Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§2

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów mającym na celu:
1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2) przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
3) współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcą i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
4) upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 3

Do zadań Rady Rodziców, wynikających z celów określonych w par. 2, należy w szczególności:
1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:
a) wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie w szkole rady szkoły, o której mowa w art. 50 ustawy,
b) wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący szkołę, której zadaniem jest wybór dyrektora szkoły,
c) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę, wspólnie z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie imienia szkole,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
f) dokonywanie analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska szkolnego,
g) pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły,
h) organizowanie w miarę potrzeb i możliwości prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,
i) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dofinansowanie działalności szkoły,
j) zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców,
l) współpraca ze szczepami i drużynami harcerskimi w rozwoju harcerstwa;
2) współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, poprzez:
a) opiniowanie szkolnych programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników ustalanego przez Radę Pedagogiczną,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy,
c) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006/97/674, z późn. zm.),
d) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
e) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
f) zapoznawanie ogółu rodzicďż˝ów z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,
g) współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia preżnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,
h) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
i) współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,
j) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
k) organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania,
l) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne;
3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, poprzez:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) porozumienie się z dyrektorem szkoły w zakresie ustalenia jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,
d) opiniowanie zgody wydawanej przez dyrektora szkoły na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
e) w miarę potrzeb dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
f) informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach wychowania pozaszkolnego,
g) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
h) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,
i) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
j) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych,
k) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
l) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
m) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz zmierzającej do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły;
n) udzielanie szkole pomocy materialnej w organizacji wycieczek szkolnych;
4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,
b) pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,
c) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymaniaładu i porządku,
d) udzielenie pomocy w prowadzeniu świetlic,
e) współudział w przyznawaniu uczniom nagród oraz stypendiów i innych form pomocy materialnej.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Rady Rodziców oraz tryb przeprowadzania wyborów

§ 4

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału, zwane dalej "zebraniem rodziców".
2. Zebranie rodziców, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród rodziców uczniów danego oddziału radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej jej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
3. W skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób.
4. Kandydatów do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, może zgłosić każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu rodziców. Zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
5. Jedna osoba może piastować stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej i przedstawiciela rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
7. Do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięli udział co najmniej poďłowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W sytuacji, gdy:
1) liczba kandydatów do rady oddziałowej jest równa liczbie osób, które muszą zostać wybrane lub na stanowiska, o których mowa w ust. 2 zgłoszonych zostało tylko po jednym kandydacie wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,
2) kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru pełnego składu rady oddziałowej, zarządza się ponowne wybory, w których nie biorą udziału kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów umożliwiającą dokonanie wyboru oraz kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
9. W wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu ma liczyć rada oddziałowa.
10. Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.
11. O zebraniach rodziców uczniów danego oddziału, rodzice powiadamiani są co najmniej tydzień przed planowanym terminem zebrania za pośrednictwem uczniów, przez wywieszenie na terenie szkoły odpowiedniego ogłoszenia oraz, jeżeli jest taka możliwość, za pośrednictwem strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej.

§ 5

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych.
2. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, zwane dalej "prezydium", w którego skład wchodzi:
1) przewodniczący Rady Rodziców,
2) zastępca przewodniczącego Rady Rodziców,
3) sekretarz,
4) skarbnik.
3. Osoby wymienione w ust. 2 wybierane są do pełnienia swych funkcji przez Radę Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu, według zasad określonych w ust. 4 i 5.
4. Do prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym, w którym wzięa udział co najmniej połowa regulaminowego składu Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W sytuacji, gdy:
1) na dane stanowisko zgłoszony został tylko jeden kandydat lub liczba kandydatów na członków prezydium, o których mowa w ust. 2 pkt 3 nie jest większa niż dwóch, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,
2) kandydaci do prezydium uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru, zarządza się ponowne wybory, w których nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów na dane stanowisko.

§ 6

1. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną liczącą od 3 do 5 członków.
2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców. Wyboru dokonuje się według zasad określonych w par. 5 ust. 4 i 5.

§ 7

1. Rada Rodziców oraz prezydium może tworzyć stałe komisje problemowe: pracy wychowawczej, sportu i turystyki, kultury, socjalno-bytową, opieki, żywienia oraz finansów. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone inne stałe komisje.
2. W pracach komisji problemowych mogą uczestniczyć wszyscy rodzice uczniów danej szkoły, nauczyciele szkoły, uczniowie oraz inne osoby w charakterze ekspertów.

§ 8

Członkowie Rady Rodziców oraz jej organy pełnią swoje funkcje społecznie.


                                                        Rozdział IV
                                  Tryb pracy i zadania poszczególnych ogniw


§ 9

Zadaniem rady oddziałowej jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danego oddziału, a w szczególności:
1) dostosowanie zadań określonych w par. 3 do konkretnych potrzeb oddziału wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,
3) współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
4) zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
5) opracowanie planów działalności rady oddziałowej na dany rok szkolny,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności.

§ 10

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:
1) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w par. 3,
2) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium,
3) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i włączanie ich do realizacji planu pracy,
4) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz prezydium,
5) określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
6) kierowanie działalności finansowo-gospodarczej,
7) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 11

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
1) opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
2) organizacyjne przygotowanie zebra? Rady Rodzic�w i prezydium,
3) nadzorowanie terminowości prac komisji,
4) protokołowanie obrad Rady Rodziców i prezydium,
5) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 12

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności:
1) organizowanie wpływów finansowych,
2) czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
3) opracowanie, w porozumieniu z członkami prezydium, projektów planów finansowych i czuwanie nad prawidłową ich realizacją,
4) czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,
5) sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych pod względem formalno-rachunkowym,
6) udzielanie pomocy radom oddziałowym oraz komisjom problemowym w sprawach finansowo-gospodarczych,
7) organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej,
8) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych.

§ 13

Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a w szczególności:
1) koordynowanie działalności rad oddziałowych,
2) opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia,
3) nadzór nad pracą komisji problemowych,
4) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy,
5) odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
6) składanie okresowych sprawozdań z działalności.

§ 14

Zadaniem komisji problemowych jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
1) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium,
2) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
3) składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.

§ 15

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) kontrolowanie raz w roku działalnoďż˝ci w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
2) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz celowości, oszczędności i racjonalności realizowanych wydatków,
3) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 16

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców dyrektor szkoły może brać udział w obradach Rady Rodziców lub posiedzeniach prezydium z głosem doradczym.

§ 17

Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym. Posiedzenie może zostać zwołane także w każdym czasie na wniosek:
1) przewodniczącego Rady Rodziców,
2) prezydium,
3) rady oddziałowej,
4) dyrektora szkoły,
5) Rady Pedagogicznej,
6) 10 % ogółu rodziców uczniów szkoły.

§ 18

Kadencja Rady Rodziców oraz wszystkich jej organów trwa jeden rok szkolny.
Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców Szkoły i wchodzi w życie dnia 1 października 2007r. jako załącznik Statutu Szkoły.

Wysokość i zasady płatności składek na Radę Rodziców

  1. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców jedną z kompetencji rady jest zbieranie funduszy z opłat od rodziców w formie składek.
  2. Składki na Radę Rodziców mają charakter dobrowolny i deklaratywny.
  3. Rodzice deklarują u skarbnika Klasowej Rady Rodziców wysokość wpłaty, co potwierdzają podpisem na liście składek.
  4. Zadeklarowaną kwotę można wpłacić jednorazowo lub w ratach u skarbnika Klasowej Rady Rodziców.
  5. Skarbnik niezwłocznie przekazuje zebrane fundusze księgowej Rady Rodziców.
  6. Prezydium Rady Rodziców każdego roku proponuje wysokość składki na Radę Rodziców.
W roku szkolnym 2017/18 zaproponowano: 40 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do SP nr 18 w Grudziądzu i po 20 zł za każde następne będące uczniem naszej szkoły.

 

Po uregulowaniu wszystkich zadeklarowanych w danej klasie płatności, skarbnicy Klasowych Rad Rodziców przekazują listę wpłat i ewentualnie zebrane jeszcze fundusze księgowej Rady Rodziców najpóźniej do 8 czerwca 2018 roku.

                                                    ~~~~~~~~~~~~~~


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu i grono pedagogiczne serdecznie dziękują tym z Państwa, którzy mimo trudności finansowych z jakimi boryka się większość z nas, zdecydowali się dokonywać wpłaty na Radę Rodziców. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o wpłacanie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców zapewniając, iż zebrane fundusze "wrócą" do Państwa dzieci w rozmaitych formach uatrakcyjniających lub usprawniających proces dydaktyczno - wychowawczy realizowany w naszej szkole.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1297606