Uwaga: z powodu zmian w funkcjonowaniu szkół związanych z koronawirusem zajęcia opiekuńczo - wychowacze w świetlicy szkolnej, będą odbywały się od 25.05.2020 r. w godz. 8.00 - 15.00 i wyłącznie na zasadach zawartych w zarządzeniu dyrektora z dn. 21.05.2020 r. 

n-le sprawujący opiekę: B. Kaniecka, B. Stempska, D. Kubicka

Stołówka

- w związku z pandemią  - do odwołania nieczynna

Obiady wydawane są uczniom w stołówce szkolnej w czasie przerw międzylekcyjnych po 4, 5 oraz 6 lekcji.

Obiady przygotowywane są w naszej szkole (nie cateringowe!).

Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać za pomocą przelewu na konto bankowe  w nieprzekraczalnym terminie podanym do informacji przez osobe przyjmującą wpłaty 

NR KONTA – OBIADY SP18
PKO BP SA

96 1020 5040 0000 6502 0116 1900

obiady druk

1. Podając w tytule płatności: nazwisko i imię ucznia, za jaki miesiąc jest płatność oraz liczbę obiadów opłacanych (np. Kowalski Jan, marzec 2019 - 21 obiadów).
2. Zwracamy uwagę, aby wpłacać dokładną kwotę bez "zaokrąglania" należności do pełnych złotych.
3. Wpłaty w inne dni będą przeniesione na kolejny miesiąc rozliczeniowy (PROSZĘ PILOWAĆ TERMINÓW)

Ewentualnie bezpośrednio do n-la świetlicy w wyznaczone dni.

W momencie uiszczenia wpłaty, wydawany jest karnet obiadowy. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty uprawnia do wydania karnetu obiadowego. Każde dziecko jest zobowiązane do okazywania karnetu obiadowego, przed wydaniem posiłku.

> * <

ŚWIETLICA
 
 W naszej świetlicy odbywają się różnorodne zajęcia. Rozwijają one intelekt, zdolności plastyczno - techniczne, muzyczno - ruchowe (w tym taneczne) uczniów. Pod czujnym okiem i z pomocą nauczycielek świetlicy można odrabiać zadania domowe. Uczesniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Dużym zainteresowaniem cieszą się projekcje filmów, które dzieci oglądają na ekranie dużego telewizora. Organizowane są też liczne konkursy szkolne.
Jedno jest pewne - tutaj nie można się nudzić.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Wiosenno-wielkanocne warsztaty plastyczne"

27 marca 2018r. w świetlicy szkolnej odbyły się  "Wiosenno-wielkanocne warsztaty plastyczne" dla dzieci z klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Tego dnia rodzice i dzieci zostali zaproszeni do wspólnego spędzenia czasu. Przygotowywane były kartki i ozdoby wielkanocne oraz różne ozdoby wiosenne. Pomysłowość dzieci jak i rodziców okazała się być nieograniczona. Powstało mnóstwo przepięknych prac. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

                                                                              /oprac. J. Zielińska/

"Cała Polska czyta dzieciom"

W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy szkolnej zaangażowałam uczniów do wspólnego czytania książek i upowszechnianie czytelnictwa w ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom”. W obecnym roku szkolnym zaproponowałam uczniom, aby to oni tworzyli tą akcję i zachęciłam do przynoszenia swoich ulubionych książek i ich prezentacji na forum świetlicy. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w tą akcję, część uczniów kilkakrotnie przynosiło swoje ulubione książki. Czego dowodem są zdjęcia.

                                                                /oprac. J. Zielińska/
 
cpczdz17
 
"Środa ciekawe spotkanie z filmem"

W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy szkolnej odbywała się akcja „Środa ciekawe spotkanie z filmem“. Zajęcia miały na celu rozwijanie dziecięcej wrażliwości filmowej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach. Czasami proponowali film jaki warto byłoby obejrzeć. Po prezentacji omawialiśmy obejrzany film, co się podobało a co zaskoczyło uczniów.

                                                                /oprac. J. Zielińska/
 
spotzfilm17 
 
 
Pasowanie na "Świetliczaka"

W środę 16 listopada 2016r. uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy, mieli swoje małe święto. Tego dnia odbyło się pasowanie na „Świetliczaka”. W obecności nauczycieli i rodziców - uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na „Świetliczaka” naszej szkoły przez nauczyciela świetlicy Justynę Zielińska. Uczniowie tego dnia otrzymali pamiątkowe dyplomy."
Zapraszamy do naszej internetowej Galerii.

>*<

REGULAMIN ŚWIETLICY
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU
(wyciąg ze Statutu Szkoły)I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.
2. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, wypoczynku i rekreacji, rozwoju ich zainteresowań i zdolności oraz niesienia pomocy w nauce.

II. FUNKCJE ŚWIETLICY:
1. Służy realizacji funkcji dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
a) wdrażania dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
b) rozbudowania zainteresowań ucznia,
c) zapewniania, na polecenie dyrekcji szkoły, opieki uczniom w czasie nieobecności nauczyciela przedmiotu,
d) poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:
1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
2. Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 1 gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze.
3. Pracownicy:
a) w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli – wychowawców,
b) działalność świetlicy oparta jest na rocznych planach pracy.
4. Czas pracy świetlicy:
a) od 6.30 – 17.00 w dniach nauki,
b) według potrzeb w dni wolne od nauki.
5. Zasady przebywania w świetlicy:
a) na zajęcia uczniowie przychodzą po przerwach lekcyjnych,
b) do świetlicy przychodzimy w zmiennym obuwiu i bez wierzchnich okryć (obuwie zmienne i okrycia pozostawiamy w szatni przypisanej świetlicy szkolnej),
c) podczas przerw obiadowych uczniowie przebywają na holu szkolnym (uczniowie kl. I-III na I piętrze, a kl. IV-VI na II piętrze) pod opieką nauczyciela dyżurującego,
d) uczniowie mogą opuścić pomieszczenie świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela.
6. Działania świetlicy może wspierać finansowo Rada Rodziców poprzez przekazywanie środków na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych.

IV.ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW:
1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
2. Sporządzanie planu pracy.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
8. Dbałość o estetykę świetlicy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego oraz komputerowego będącego na wyposażeniu świetlicy.
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach w godzinach przed i po lekcjach.
2. Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy.
3. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców, kolegów oraz innych pracowników szkoły.
4. Dbania o czystość osobistą.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń świetlicy.
6. Zwracania wypożyczonych pomocy dydaktycznych w należytym stanie.
7. Pozostawiania miejsca pracy po zakończonych zajęciach w ładzie i porządku.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1321071