ŚWIETLICA CZYNNA W GODZINACH: 6.45 - 16.15 

n-le sprawujący opiekę: B. Stempska, J. Zielińska (do 10.11.2020 r. zast.: B. Kaniecka i B. Busse), A. Magdowska 

Stołówka szkolna

Obiady wydawane są uczniom w stołówce szkolnej w czasie przerw międzylekcyjnych po 4, 5 oraz 6 lekcji.

Obiady przygotowywane są w naszej szkole (nie cateringowe!).

UWAGA!!   NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA STOŁÓWCE  SZKOLNEJ. 

prosimy o zapoznanie się z nim - kliknij tu

***

1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry od dnia 20 do 25 dnia każdego miesiąca przelewem (wyjątek miesiąc wrzesień i styczeń, gdzie opłaty będą w pierwszym tygodniu miesiąca) na rachunek szkoły: 

Przelew: Szkoła Podstawowa nr 18 w Grudziądzu im. Bohaterów Westerplatte, 

ul. Dąbrówki 7, 86-300 Grudziądz

NR KONTA – OBIADY SP18
PKO BP SA

96 1020 5040 0000 6502 0116 1900

obiady druk

W tytule przelewu: proszę podać obowiązkowo nazwisko i imię dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata np. Kowalski Jan, 1a, wrzesień. 

2. Zwracamy uwagę, aby wpłacać dokładną kwotę bez "zaokrąglania" należności do pełnych złotych.

2. Wydanie karty obiadowej: - w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej. 

3. Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy Szkoły 

> * <

ŚWIETLICA
 
 W naszej świetlicy odbywają się różnorodne zajęcia. Rozwijają one intelekt, zdolności plastyczno - techniczne, muzyczno - ruchowe (w tym taneczne) uczniów. Pod czujnym okiem i z pomocą nauczycielek świetlicy można odrabiać zadania domowe. Uczesniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Dużym zainteresowaniem cieszą się projekcje filmów, które dzieci oglądają na ekranie dużego telewizora. Organizowane są też liczne konkursy szkolne.
Jedno jest pewne - tutaj nie można się nudzić.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Wiosenno-wielkanocne warsztaty plastyczne"

27 marca 2018r. w świetlicy szkolnej odbyły się  "Wiosenno-wielkanocne warsztaty plastyczne" dla dzieci z klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Tego dnia rodzice i dzieci zostali zaproszeni do wspólnego spędzenia czasu. Przygotowywane były kartki i ozdoby wielkanocne oraz różne ozdoby wiosenne. Pomysłowość dzieci jak i rodziców okazała się być nieograniczona. Powstało mnóstwo przepięknych prac. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

                                                                              /oprac. J. Zielińska/

"Cała Polska czyta dzieciom"

W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy szkolnej zaangażowałam uczniów do wspólnego czytania książek i upowszechnianie czytelnictwa w ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom”. W obecnym roku szkolnym zaproponowałam uczniom, aby to oni tworzyli tą akcję i zachęciłam do przynoszenia swoich ulubionych książek i ich prezentacji na forum świetlicy. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w tą akcję, część uczniów kilkakrotnie przynosiło swoje ulubione książki. Czego dowodem są zdjęcia.

                                                                /oprac. J. Zielińska/
 
cpczdz17
 
"Środa ciekawe spotkanie z filmem"

W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy szkolnej odbywała się akcja „Środa ciekawe spotkanie z filmem“. Zajęcia miały na celu rozwijanie dziecięcej wrażliwości filmowej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w spotkaniach. Czasami proponowali film jaki warto byłoby obejrzeć. Po prezentacji omawialiśmy obejrzany film, co się podobało a co zaskoczyło uczniów.

                                                                /oprac. J. Zielińska/
 
spotzfilm17 
 
 
Pasowanie na "Świetliczaka"

W środę 16 listopada 2016r. uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy, mieli swoje małe święto. Tego dnia odbyło się pasowanie na „Świetliczaka”. W obecności nauczycieli i rodziców - uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na „Świetliczaka” naszej szkoły przez nauczyciela świetlicy Justynę Zielińska. Uczniowie tego dnia otrzymali pamiątkowe dyplomy."
Zapraszamy do naszej internetowej Galerii.

>*<

REGULAMIN ŚWIETLICY
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU
(wyciąg ze Statutu Szkoły)I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.
2. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, wypoczynku i rekreacji, rozwoju ich zainteresowań i zdolności oraz niesienia pomocy w nauce.

II. FUNKCJE ŚWIETLICY:
1. Służy realizacji funkcji dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
a) wdrażania dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
b) rozbudowania zainteresowań ucznia,
c) zapewniania, na polecenie dyrekcji szkoły, opieki uczniom w czasie nieobecności nauczyciela przedmiotu,
d) poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:
1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
2. Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 1 gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze.
3. Pracownicy:
a) w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli – wychowawców,
b) działalność świetlicy oparta jest na rocznych planach pracy.
4. Czas pracy świetlicy:
a) od 6.30 – 17.00 w dniach nauki,
b) według potrzeb w dni wolne od nauki.
5. Zasady przebywania w świetlicy:
a) na zajęcia uczniowie przychodzą po przerwach lekcyjnych,
b) do świetlicy przychodzimy w zmiennym obuwiu i bez wierzchnich okryć (obuwie zmienne i okrycia pozostawiamy w szatni przypisanej świetlicy szkolnej),
c) podczas przerw obiadowych uczniowie przebywają na holu szkolnym (uczniowie kl. I-III na I piętrze, a kl. IV-VI na II piętrze) pod opieką nauczyciela dyżurującego,
d) uczniowie mogą opuścić pomieszczenie świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela.
6. Działania świetlicy może wspierać finansowo Rada Rodziców poprzez przekazywanie środków na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych.

IV.ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW:
1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
2. Sporządzanie planu pracy.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
8. Dbałość o estetykę świetlicy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego oraz komputerowego będącego na wyposażeniu świetlicy.
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
1. Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach w godzinach przed i po lekcjach.
2. Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy.
3. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców, kolegów oraz innych pracowników szkoły.
4. Dbania o czystość osobistą.
5. Poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń świetlicy.
6. Zwracania wypożyczonych pomocy dydaktycznych w należytym stanie.
7. Pozostawiania miejsca pracy po zakończonych zajęciach w ładzie i porządku.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1364394