Rok szkolny 2022/23

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8.15 -12.15
Wtorek 10.00 -14.00
Konsultacje-rodzice/dzieci 
Wtorek
14.00 -15.00
Środa 8.15 -12.15
Czwartek  8.15 - 12.15
Piątek 8.15 -12.15

PSYCHOLOG SZKOLNY NIEOBECNY

AŻ DO ODWOŁANIA

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Dzień tygodnia Godziny pracy
Środa 13.00 -13.40
Czwartek 12.25 -14.25
Piątek
09.40 -13.00


*********************************************

Pedagog i psycholog przyjmuje w gabinecie na II piętrze.
Pedagog realizuje swoje zadania w czasie godzin urzędowania również poza terenem szkoły, z tego względu, umówienie się telefoniczne na rozmowę z pedagogiem będzie gwarantem spotkania w umówionym czasie.

W okresie pandemii preferowanym sposobem kontaktu z pedagogiem i psychologiem jest kontakt zdalny (ile sprawa nie wymaga kontaktu osobistego w szkole).

*************************************

CAŁODOBOWY DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

>SPRAWDŹ<

Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne z uwagi na zmianę kryterium dochodowego

Informuję, że od 01.01.2022 r. zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego i wynosi 600,00 zł. na miesiąc na jedną osobę w rodzinie. Osoby, które spełniają nowe kryterium dochodowe mogą złożyć wnioski na stypendium szkolne według następujących zasad:

  1. dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

  2. do wniosku powinno być dołączone uzasadnienie, że wniosek jest składany w styczniu/lutym 2022 r. z powodu zmiany kryterium dochodowego

  3. osoby, które utracą dochód w kolejnych miesiącach obecnego roku szkolnego i będą spełniać nowe kryterium mogą składać wnioski w każdym momencie roku szkolnego. Z dokumentów oraz pisemnego uzasadnienia musi jednak wynikać faktyczna utrata dochodów.

  4. osoby, które spełniały i nadal spełniają „stare” kryterium dochodowe ( do 528,00 zł. w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.), lecz nie złożyły wniosku z powodu „zapomnienia”, przeoczenia terminu, itp. nie są uprawnione do świadczenia od stycznia 2022 r., bo ich sytuacja materialna nie uległa zmianie.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczeniem o zameldowaniu oraz uzasadnieniem, że wniosek składany jest z powodu zmiany kryterium dochodowego składamy w sekretariacie szkoły ( w trakcie ferii zimowych ), po feriach u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków: do 08 lutego 2022 r. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej szkoły( w pobieralni dla rodziców) lub w sekretariacie szkoły. Wnioski na stypendium szkolne mogą składać w szkole osoby zamieszkałe w Grudziądzu. Do dochodu wliczamy wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne wypłacane powtarzalnie, np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp. Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym lub celowym ( dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dotacje celowe z MOPR- w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, odlicza się alimenty płacone na rzecz kogoś, świadczenia 500+, itp.) . Każdy wnioskodawca zobowiązany jest także do wypełnienia oświadczenia do SIO na druku dostępnym w szkole.

Pedagog szkolny: 

/-/ Hanna Robalewska

**********************

KOMUNIKATY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Grafika z tekstem: "800 080 222 – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców"

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow

29.01.2021

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

-poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

-placówki doskonalenia nauczycieli,

-instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,

-instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,

-instytucje wymiaru sprawiedliwości,

-inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1444977