W zakładce tej pojawiać się będą informacje dotyczące korzystania z dziennika UONET+

1) Regulamin korzystania z e-dziennika znajduje się w panelu Nawigacja w zakładce Dokumenty.
2) Główne obowiązki nauczycieli i wychowawców dotyczące korzystania z e-dziennika:
- na bieżąco dokonywać wpisów w e-dzienniku zarówno dotyczących zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych (wpisy tematów, frekwencja);
- po zakończeniu zajęć w sali lekcyjnej należy bezwzględnie wylogować się z e-dziennika;
- przekazywać sekretarz szkoły niezwłocznie wszelkie informacje dotyczące zmiany danych uczniów i ich rodziców/opiekunów (np. adres, telefon, nazwisko, mail, itp.) oraz dokonywać tych zmian w e-dzienniku;
- niezwłocznie odnotowywać w e-dzienniku informacje dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole (np. wpływ orzeczeń, opinii, dodawanie lub skreślanie-nie usuwanie ucznia z listy uczniów w klasie, zalecenia i informacje dodatkowe o uczniu, itp.);
- na bieżąco dokonywać wpisów dotyczących trwałych zmian w planach zajęć, kontaktów z rodzicami, zebrań, wydarzeń, itp.;
-  na bieżąco śledzić i wykonywać zalecenia zapisane w Rejestrze kontroli e-dziennika;
- śledzić aktualizacje e-dziennika wprowadzane przez firmę VULCAN (pojawiają się one na stronie startowej po zalogowaniu na e-dziennik). 
3) W przypadku problemów zgłoszonych przez Rodziców uczniów, dotyczących logowania się na e-dzienniku, wychowawcy klas pomagają w ich rozwiązaniu, a wyłącznie w sytuacji braku możliwości pozytywnego usunięcia trudności z poziomu i z wykorzystaniem dostępnych wychowawcy środków, kierują Rodzica do sekrtetariatu szkoły.
4) Dostrzeżone nieprawidłowości w funkcjonowaniu e-dziennika należy zgłosić do szkolnego administratora e-dziennika.
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1516068