Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu, jest Dyrektor SP 18 z siedzibą przy ul. Dąbrówki 7, 86-300 Grudziądz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 46 269 43.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD), powołanym Zarządzeniem Nr 463/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 7/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania  Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasta Grudziądzjest Pani – Małgorzta Smelkowska (Podinspektor w Biurze Inspektora Ochrony Danych Urzędu Mieskiego w Grudziadzu), kontakt telefoniczny pod numerem: 48 56 45 10 471 lub 70.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania, przez Szkołę Podstawową nr 18 w Grudziądzu, ustawowych zadań, określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r.o Systemie Oświaty; Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w innych regulacjach prawnych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nauki w naszej szkole. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


                                                                                 Dyrektor Szkoły
                                                                                /-/ Cezary Darłak

>*<

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu,  zwana dalej szkołą , którą reprezentuje dyrektor.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        nr tel.  56 45 10 471 lub 70

3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:
1)         w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
oraz   Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
2)         kategoria danych osobowych: wizerunek.

4. Źródłem danych jest system monitoringu.

5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

6. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 7 dni.

7.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503171