Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12. - 31.12.2019 r. - zimowa przerwa świąteczna (możliwość organizacji zajęć opiekuńczych na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo, którzy nie są w stanie zapewnić opieki i którzy przekażą pisemną prośbę do wychowawcy klasy.

27.01.- 9.02.2020 r. - ferie zimowe

9.04. - 14.04.2020 r. - wiosenna przerwa święteczna

26.06.2020r. - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (proponowane przez dyrektora szkoły):

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020  w dniach:

2-3.01.2020 r. (czwartek, piątek), 21-23.04.2020 r. (wtorek - czwartek) - egzamin ósmoklasisty, 24.04.2020 r. (piątek), 12.06.2020 r. (piątek)i 25.06.2020 r. (czwartek) - projekt "Podsumowujemy nasze sukcesy".
Terminy te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców.

W tych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) takiej opieki zapewnić nie mogą (świetlica - czynna w godz. 7.00-16.00).

Dni wolne od zajęć z powodu świąt:

1.11.2019r. (piątek), 11.11.2019 r. (poniedziałek), 1.01.2020r. (środa), 6.01.2020r. (poniedziałek), 1.05.2020r. (piątek), 1.06.2020r. (czwartek)

Dni wolne po odpracowaniu (szkoła nieczynna):

Dyrektor po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego proponuje następujące dni wolne od zajęć po odpracowaniu:

31.10.2018 r. - odpracowany 28.09.2019 r. udziałem klas 1-3 w zajęciach lekcyjnych w szkole, a klas 4-8 udziałem w Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego.

 ~~ # ~~

Uwaga!

W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w czasie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte i zakończone w innych terminach.

~~#~~

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące śródroczne osiągnięcia i zachowanie uczniów planowane jest na 22 stycznia 2020 r., a roczne 19 czerwca 2020 r.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1297615