Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna (możliwość organizacji zajęć opiekuńczych na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo, którzy nie są w stanie zapewnić opieki i którzy przekażą pisemną prośbę do wychowawcy klasy)

14.01.- 27.01.2019 r. - ferie zimowe

18.04. - 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa święteczna

21.06.2019r. - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (proponowane przez dyrektora szkoły):

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  w dniach:
(z Zarządzenia Dyrektora szkoły nr 2/2018/19):

26.10. 2018 r. - Pasowanie na ucznia dzieci z klas I / Sprawdzian próbny dla uczniów klas ósmych

19.06.2018 r. - realizacja projektu "Podsumowujemy nasze sukcesy"

oraz

*15 - 17 kwietnia 2019 r. - sprawdzian uczniów klas ósmych (termin określony przez Dyrektora CKE)

*3 dni w czasie Rekolekcji Wielkopostnych -  termin 25-27 marca 2019r. (określa proboszcz Parafii NSPJ w Grudziądzu)
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

W tych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) takiej opieki zapewnić nie mogą (świetlica - czynna w godz. 7.00-16.00).

Dni wolne od zajęć z powodu świąt:

1.11.2018r. (czwartek), 12.11.2018 r. (poniedziałek), 1.01.2019r. (wtorek), 1.05.2019r. (środa), 3.05.2019r. (piątek), 20.06.2019r. (czwartek)

Dni wolne po odpracowaniu (szkoła nieczynna):

Dyrektor po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego proponuje następujące dni wolne od zajęć po odpracowaniu:

2.11.2018 r. - odpracowany 29.09.2018 r. udziałem klas 1-3 w zajęciach lekcyjnych w szkole, a klas 4-8 udziałem w Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego (podane w terminie późniejszym)

2.05.2019 r. - odpracowany 18.05.2019 r. udziałem w Festynie rodzinnym (cyklicznej imprezie szkolnej o charakterze lokalnym). Zmiana - dzien ten zostanie odpracowany jako dzień zajęć lekcyjnych (realizacja planu zajęć z czwartku).

 ~~ # ~~

Uwaga!

W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w czasie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte i zakończone w innych terminach.

~~#~~

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące śródroczne osiągnięcia i zachowanie uczniów odbędzie się 11 stycznia 2019 r. (przeniesiono na 29 stycznia 2019 r.), a roczne 14 czerwca 2019 r.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1260364