Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

terminy szkolne w I semestrze 01.09.2021 – 28.01.2022 /

w II semestrze 31.01.2022 – 24.06.2022

Lp.

Zdarzenie

Termin

Uwagi

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14.09.2021

12.01.2022

14.06.2022

ostatni tydzień sierpnia 2022

-przyjęcie planu nadzoru

-klasyfikacja za I semestr

-klasyfikacja roczna

-podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023

2.

Komisje klasyfikacyjne

10.01 2022

13.06.2022

 

3.

Zebrania rodziców

21-23.09.2021

27.09.2021

18.11.2021

21.12. 2021

kwiecień 2022

30.05.2022

-organizacyjne + szkolenie dla rodziców klas VIII (egzamin ósmoklasisty)

-plenarne Rady Rodziców

-śródroczne

-klasyfikacja za I semestr

(inf. o zagrożeniach i proponowanych ocenach)

-śródroczne

-klasyfikacja za II semestr

(inf. o zagrożeniach i proponowanych ocenach)

4.

Wystawianie ocen:

a) semestralnych:

-informacja o ocenach ndst.+naganne

-oceny przewidywane

b) rocznych:

-informacja o ocenach nast.+naganne

-oceny przewidywane

do 15.12.2021

do 20.12.2021

do17.05.2022

do 23.05.2022

 

5.

Dni wolne od zajęć

14.10.2021

01.11.2021

02.11.2021

11.11.2021

22.12.2021

23-24.12.2021

27-31.12.2021

01.06.2022

17.06.2022

23.06.2022

Dyżury nauczycieli

Wolne

Dyżury nauczycieli

Wolne

Klasowe spotkanie świąteczne

Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli

Szkolny Dzień Dziecka

Dyżury nauczycieli

Dzień z wychowawcą

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym tzw. dyrektorskie (max. do 8 dni)

12.11.2021

02.05.2022

24-26 maja 2022

Dzień odpracowany: 25.09.2021

Dzień odpracowany: 23.04.2022

Egzamin ósmoklasistów

7.

Inne:

-egzamin klasyfikacyjne

-egzaminy poprawkowe

-gotowość do organizacji roku szkolnego 2022/2023

czerwiec 2022

sierpień 2022

od 16 sierpnia 2022

-jeśli zajdzie taka konieczność

-jeśli zajdzie taka konieczność

-przygotowanie sal lekcyjnych

(instalacja komputerów, dekoracje)

-przygotowanie apelu inaugurującego

spotkania zespołów przedmiotowo-metodycznych (ustalenia organizacyjne)

I semestr 2021/2022 01.09.2021 – 28.01.2022 (w tym ferie zimowe

17.01.2022-30.01.2022)

Zebranie rodziców: organizacyjne+ szkolenie Egzamin ósmoklasisty: 21. i

23.09.2021

Zebranie rodziców: śródroczne: 18.11.2021

Oceny: zagrożenia ndst. + naganne: do 15.12.2021

Oceny przewidywane: do 20.12.2021

Zebranie rodziców: informacje o zagrożeniach i proponowanych ocenach:

21.12.2021

Komisje klasyfikacyjne: 10.01.2022

Rada zatwierdzająca: 12.01.2022

II semestr 2021/2022 31.01.2022 – 24.06.2022 (w tym wiosenna przerwa

świąteczna 14.04 - 19.04.2022)

Zebranie rodziców: śródroczne: w kwietniu 2022

Oceny: zagrożenia ndst. + naganne: do 17.05.2022

Oceny przewidywane: do 23.05.2022

Zebranie rodziców: informacje o zagrożeniach i proponowanych ocenach:

30.05.2022

Komisje klasyfikacyjne: 13.06.2022

Rada zatwierdzająca: 14.06.2022

Ponadto będą w dni wolne od zajęć dydaktycznych pełnione dyżury

nauczycieli (według potrzeb i harmonogramu) 

Rekolekcje wielkopostne (termin i zasady ustalane przez Proboszcza parafii NSPJ w Grudziądzu).

~~ # ~~

Uwaga!

W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w czasie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte i zakończone w innych terminach.

~~#~~

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące śródroczne osiągnięcia i zachowanie uczniów planowane jest na 29 stycznia 2021 r., a roczne 18 czerwca 2021 r.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1406672