sprkl6

W tej zakładce zamieszczane będą komunikaty dotyczące sprawdzianu dla uczniów klas ósmych.

 Adres strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

tu znaleźć można wszelkie informacje dotyczące terminów, dostosowań, przebiegu egzaminu. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi!

2020-05-18

Oto informacja z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem (...) egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminów przekażą uczniom wychowawcy - termin: do 2-06-2020 r. Są też dostępne pod tym linkiem:

Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

Plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających:

Wytycz CKE MEN i GIS plakat

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych - kliknij tu

 

2020-04-11

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie informacji w mediach oraz zamieszczanych w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

2020-03-27

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 30.03-1.04.2020 odbędzie się  próbny egzamin ósmoklasisty. Jest  to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (czas trwania 120 minut);
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (czas trwania 100 minut);
•1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski/niemiecki (czas trwania 100 minut).

Udział ucznia w egzaminie próbnym jest na zasadzie dobrowolności. Uczniowie pobierają samodzielnie materiały ze strony CKE lub OKE Gdańsk, rozpoczynają pracę z zestawem o wyznaczonej godzinie  i rozwiązują  zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie i  zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczycieli formie tj.
1. korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
2. na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań) w dniu egzaminu. Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań sprawdzą odpowiedzi i przekażą uczniom informację zwrotną.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26marca 2020r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty kliknij tu!

>*<

2020-03-15

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.

Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania!

Zapraszamy już od 16 marca 2020 r. na stronę https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 >*<

2019-10-16

15 października 2019 r. upłynął termin składana przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych wniosków o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie następuje na podstawie aktualnego (wydanego w II etapie kształcenia) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno -  pedagogicznej zawierającej zalecenie o dostosowaniu warunków lub stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wniosek, do którego należy załączyć kserokopię orzeczenia, opinii lub zaświadcczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

>*<

Filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Kształcenia Ogólnego informuje, że na oficjalnym kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały zamieszczone filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1.

>*<

 Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie 21-23 kwietnia 2020 r.

>*<

Egzaminy próbne odbędą się: w listopadzie 2019 r. (18.11. - j. polski,20.11. - matematyka i 25.11. - j. obcy)oraz marcu 2020 r. (j. polski, matematyka, j. obcy) o terminach poinformują wychowawcy klas

Przypominamy, że w okresie od 2 do 15 stycznia 2020 r. przyjmowane są od rodziców/opiekunów prawnych informacje o zmianie języka obcego zadeklarowanego do 30 września 2019 r. na egzaminie ósmoklasisty. Po tym terminie zmiana języka na egzaminie nie będzie już możliwa.
W związku z tym, jeśli podjęliście Państwo decyzję o zmianie tego zadeklarowanego języka, należy zgłosić się osobiście do wicedyrektor lub dyrektora szkoły w celu dokonania pisemnej zmiany deklaracji.

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1321066