W związku z nowym zarządzeniem rządu dotyczącym obowiązku noszenia wyłącznie maszeczek w przestrzeni publicznej informuję, że uczniowie od 1-03-2021 r. na terenie szkoły zobowiazani są do noszenia stosownych (określonych rozporzadzeniem rządu) maseczek zakrywających usta i nos.
 
podst. prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  
 
>*<
Program dla szkół
 
Od kilku lat nasza szkoła przystępuje do edukacyjnego Programu dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Oto treść listu do Rodziców
wystosowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
kliknij tu

**********************************************************************
Ile kosztuje darmowy podręcznik?

4,34 zł to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I „Nasz elementarz” a 4,21 zł to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.” Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika.
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I -–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
Mając powyższy przepis na uwadze, określa się koszt każdej z czterech części podręcznika do kl. I w wysokości 4,34 zł, oraz każdej z dziewięciu części podręcznika do II klasy w wysokości 4,21 zł za egzemplarz.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

>*<

1. W naszej szkole obowiązuje obuwie zamienne przez cały rok szkolny.
2. Uczniowie obowiązkowo udają się do szatni w celu zmiany obuwia.
3. W udostępnionych uczniom szatniach, uczniowie przechowują obuwie zamienne, zawieszone na wieszakach, w uszytych woreczkach.
4. Na salę gimnastyczną uczniowie wchodzą tylko w obuwiu sportowym, o białych podeszwach przez cały rok szkolny.  
Decyzja podyktowana jest względami higieniczno-sanitarnymi (czystością sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korytarzy szkolnych, na których uczniowie nie tylko spędzają przerwy śródlekcyjne).

 
>*<

Uczniowie w roku szkolnym 2020/21 mogą się ubezpieczyć w

VIENER Vienna Insurance Group (dawniej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Ubezpieczenie obowiązuje od 1.09.2020 do 31.08.2021 i nie ma charakteru obligatoryjnego. Szczegóły warunków ubezpieczenia podali wychowawcy na zebraniu rodziców w dniach 9-11 września 2020r., dodatkowych informacji udziela także sekretarz szkoły.

*************

Przypomina się, że ze względu na bezpieczeństwo obowiązuje zakaz organizowania zabaw zimowych na stoku wzniesienia szkolnego boiska wielofunkcyjnego.


 >*<

"Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych" - materiały dla dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki (pobrane ze strony MEN)

kliknij tu

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z tą problematyką!

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1494257