efs

Od 1 września 2008 uczniowie naszej szkoły uczą się w oparciu o sprzęt komputerowy pozyskany w ramach wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu MEN "Pracownie komputerowe dla szkół" oraz od sponsorów. W bibliotece szkolnej funkcjonuje również centrum multimedialne. Uczniowie naszej szkoły już od klasy pierwszej mają zajęcia komputerowe realizowane w bezpośrednim kontakcie z komputerami w pracowni komputerowej.


REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

W GRUDZIĄDZU

 

 1. Uczniowie mogą przebywaĆ w pracowni tylko pod opieką nauczyciela.
 2. Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotÓw mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej.
 3. W pracowni komputerowej obowiązuje uczniów obuwie zmienne.
 4. Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 7. Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).
 11. Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
 12. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1421825