Kontrola realizacji obowiązku szkolnego


1. Nieobecności uczniów na zajęciach usprawiedliwiają na piśmie ich rodzice (prawni opiekunowie).
2.  Nieobecność należy usprawiedliwić u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od powrotu ucznia do szkoły po jego nieobecności; w klasach IV – VI na najbliższej godzinie wychowawczej.
3. W przypadku nieobecności dłuższej niż tygodniowa rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poinformować wychowawcę (ewentualnie sekretariat szkoły) o nieobecności dziecka, podając przypuszczalny termin powrotu ucznia do szkoły. Należy to uczynić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od początku nieobecności.
4.  Usprawiedliwienia dostarczone po podanym wyżej terminie nie będą respektowane.
5. Rodzic (prawny opiekun) otrzyma wezwanie do zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania do szkoły (Upomnienie) – jeśli nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka przekroczy 50% godzin zajęć w okresie jednego miesiąca.
6.  Przypadki osób często i nagminne wagarujących zgłaszane będą dzielnicowemu KR Policji.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia wagarującego mogą liczyć się z wizytą domową, którą złoży pedagog szkolny z wychowawcą lub policjant.
8. W przypadku uczniów wagarujących co do, których nie poskutkują upomnienia – szkoła może wystąpić do Wydziału Oświaty (Tytuł Wykonawczy) o ukaranie, a w przypadkach szczególnych do Sądu Rodzinnego o wydanie zarządzeń opiekuńczych.
9. Rodzic (prawny opiekun), który przewiduje zwolnienie dziecka z części zajęć powinien przedstawić pisemna prośbę do wychowawcy klasy (lub n-la przedmiotu, z którego się zwalnia) najpóźniej w dniu zwolnienia. Zwolnienie tego typu wymaga opatrzenia pisemną klauzulą „biorę całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka w czasie wolnym wynikającym z opuszczenia zajęć” (brak dopisku nie pozwala na zwolnienie dziecka z zajęć). Nieobecności bez zachowania tych procedur traktowane będą jako ucieczka ucznia z lekcji.
10. W razie nagłych dolegliwości uczeń może być zwolniony z części zajęć po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy (nauczyciela, dyrektora) z rodzicem (prawnym opiekunem), jednak opuszcza szkołę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która od tej chwili bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka, co musi mieć swoje odzwierciedlenie na piśmie.

Procedury opracowano zgodnie z zapisami zawartymi w następujących aktach prawnych:
-    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm., Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
-    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954)

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1439009