baner  2017

     18 kwietnia 2018r. obfitował w naszej szkole w dwa ważne wydarzenia. Tego dnia o godzinie 16.00 Dyrektor szkoły powitał dość licznie zebranych rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z ich pociechami. Uczniowie ze szkolnego samorządu uczniowskiego wręczali na powitanie dzieciom lizaki, a ich opiekunom foldery naszej szkoły. Po krótkim wystąpieniu dyrekcji szkoły dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach otwartych: ruchowych - "interaktywny dywan", edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, plastycznych oraz integracyjno - poznawczych. Zajęcia te prowadzili nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/19 będą wychowawcami pierwszoklasistów. Była również okazja odwiedzenia świetlicy szkolnej w celu uzyskania informacji o jej funkcjonowaniu. Na koniec wicedyrektor szkoły zaprosiła dzieci wraz z opiekunami na drugie wydarzenie jakim były XXI Potyczki Rodzinne.

    W tym roku poraz pierwszy w zabawie wzięły udział rodziny, których dzieci będą w przyszłym roku szkolnym uczniami naszej szkoły. Prócz startujacych 5 rodzin zaszczycił nas swoją obecnością gość specjalny - pomysłodawczyni imprezy, Pani Danuta Sobczyk. Pani Sobczyk z właściwym dla siebie ciepłem podziękowała za zaproszenie, krótko przedstawaiła informację o swoim wkładzie w powstanie tej inicjatywy oraz wyraziła radość z kontynuacji przedsięwzięcia, jakie zainaugurowała. Skromny bukiet kwiatów, jaki otrzymała, stanowił podziękowanie za przybycie i zapoczątkowanie tego trwającego już przeszło 20 lat cyklu imprez.

    Po tych wzruszających chwilach rozpoczęły się zmagania rodzin. Jak co roku rywalizowały one w konkurencjach sportowych, ogrodniczych oraz sprawdzały swoją wiedzę, tym razem na temat wiosennych roślin, bo właśnie wiosna była tematem przewodnim tegorocznej imprezy. Uczniowie z klas reprezentowanych przez rodziny, jak co roku, przygotowały kolorowy i pełen spontaniczności doping,  który zagrzewał zawodników do „walki”. Chociaż wyłoniono zwycięzców nagrody dla wszystkich były jednakowe, bo tak naprawdę chodzi w tych potyczkach nie o zwycięstwo, ale o wspólną zabawę. Zwycięską rodziną w tym roku okazali się Państwo Kieszek, pozostałe miejsca zajęły rodziny: Wiśniewskich, Sobótków, Schmidt i Wójcików.

    Dzięki naszym stałym sponsorom mogliśmy uhonorować naszych zawodników cennymi nagrodami. Wszystkie dzieci, które przybyły na potyczki z osobą dorosłą wzięły również udział w losowaniu i niektórym udało się wygrać cenne nagrody.

   Serdecznie dziękujemy darczyńcom za dary serca, a wszystkim uczestnikom i widzom za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok.                       

                                                                                                          Organizatorzy
 potyczki2018

Przypominamy, że usprawiedliwianie nieobecności oraz zwalnianie przez rodziców dziecka z zajęć podlega procedurze opisanej w Statucie szkoły § 69.1.6:

§ 69.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:(...)
6) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) uczeń lub rodzic ucznia usprawiedliwienia nieobecności dziecka przekazuje do wychowawcy w  formie pisemnej  (na  kartce  lub  przez  dziennik  elektroniczny)  maksymalnie  do pięciu  dni  roboczych po powrocie ucznia do szkoły,
b) jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż tydzień, rodzic powiadamia wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności i prawdopodobnym terminie powrotu dziecka do szkoły,
c) usprawiedliwienie pisemne musi mieć formę i treść zawierającą termin oraz przyczynę nieobecności ucznia i podpis rodzica,
d) zwalnianie ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych przez rodzica, w wyjątkowych sytuacjach, może nastąpić po dostarczeniu pisemnej prośby o zwolnienie według podanego wzoru, zawierającej datę, godzinę, przyczynę zwolnienia, podpis rodzica oraz oświadczenie o braniu odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka. (...)

Nieprzestrzeganie ww. procedur będzie skutkowało uznaniem usprawiedliwień lub zwolnień za nieważne.

Wzory usprawiedliwień i zwolnień umieszczone są w zakładce Pobieralnia - dla rodziców.

16 stycznia 2018 r. kino 01 2018uczniowie klas I - III już po raz trzeci wzięli udział w "Akademii Bezpieczeństwa" - projekcie realizowanym w kinie HELIOS jako efekt współpracy Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej i MEDSAR-u w Grudziądzu.

Tym razem dzieci prócz udziału w seansie filmowym uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez Pana S. Uziembło - pedagoga PPP w Grudziądzu oraz policjanta ds. Nieletnich i Patologii. Poruszony temat "Brzpieczny Internet" nie tylko związany jest z jednym z największych zagrożeń z jakim w obecnych czasach się zmagamy, ale także wpisuje się w priortyety MEN i KO na dany rok szkolny. Mamy nadzieję, że chociaz w mały stopniu nasi uczniowie poprzez udział w tym projekcie unikną pokus, które niesie za sobą nierozsądne korzystanie z technologii informatycznych.

 

       W styczniu, w nadchodzącym roku zaczynamy nowy sezon turystyczny. Zapraszamy na piesze wędrówki wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych. Szczegóły w zakładce - Rajdy turystyczne.

kolo turyst.jpg
                                                              opiekun Koła Turystycznego - Marzena Cieślak

        Dnia 8 grudnia 2017 r. na terenie naszej szkoły odbył się jubileuszowy XV MIEJSKI PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Pan dyrektor Cezary Darłak powitał zaproszonych gości i uczestników imprezy. Łącznie w przeglądzie uczestniczyło 126 dzieci.  Po powitaniu przez prowadzące przegląd p. Kamilę Śnieżek i p. Justynę Zielińską nastąpiły prezentacje. Ze wzruszeniem patrzyliśmy jak sala gimnastyczna wypełniła się kolorowymi strojami przedszkolaków. Na przegląd przybyły również dzieci z naszej szkoły razem z wychowawcami i nauczycielami wspierającymi oraz zaproszeni rodzice.
Nastąpiła prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych z całego miasta:  Przedszkola Miejskiego „Tarpno”- grupa „Bratki” , Przedszkola  Miejskiego „Kopernik”- grupa „Biedronki” oraz grupa „Krasnale”, Niepublicznego Przedszkola „Dom Małego Skrzata”- grupa „Elfy”,  Zespołu Placówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych nr 1,  Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 15,  Szkoły Podstawowej nr 17 i gospodarzy przeglądu Szkoły Podstawowej nr 18 – klasy I a pod kierunkiem p. Katarzyny Dudzińskiej,
p. Mirosławy Rybczyńskiej, dzieci z klasy II a pod kierunkiem p. Jolanty Fischer i p. Małgorzaty Miesikowskiej.
      Po prezentacji odbyło się wręczanie nagród, słodkich niespodzianek dla dzieci, nauczycieli i ich opiekunów.
        Wszyscy zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność, umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom zespołów, pod których okiem dzieci przygotowywały prezentacje oraz sponsorom nagród i upominków.

        Fotograficzne wspomnienia jak zwykle znajdziecie w naszej Galerii.
 
                                                               /oprac. Małgorzata Miesikowska/

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1524505