Ewaluacja wewnętrzna

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU

W okresie 25 - 27 stycznia 2012r. nasz szkoła objęta była ewaluacją zewnętrzną dokonywaną przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty. Ewaluacji poddano obszar Zarządzanie. Kiliając na poniższy link poznać można treść raportu z tej procedury:

Raport ewaluacyjny.


EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2012/2013

raport - kliknij tu

~*~


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (wnioski)


ROK SZKOLNY 2011/2012

raport - kliknij tu

~*~

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (wnioski)

ROK SZKOLNY 2010/2011


Autorzy: M. Miesikowska, M. Reetz , M. Pełka, A. Danielak, E. Makowska

Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 28 czerwca 2011 r.

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy w szkole prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych.

Ustalenie: Co moglibyśmy zrobić, by nasi uczniowie osiągali sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

Czy i jakie w szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

Obszar:

2.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

Wymaganie:

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

Co robimy dobrze?

 • wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wewnętrznych i zewnętrznych w celu podniesienia kompetencji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • nauczyciele w zespołach analizują wyniki pracy z uczniami uwzględniając zapisy opinii i orzeczeń PPP
 • organizacja procesu edukacyjnego wynika z indywidualnych predyspozycji ucznia oraz specyfiki potrzeb reprezentowanych przez poszczególnych uczniów wchodzących w skład klasy i opracowywana jest z uwzględnieniem zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP oraz z informacji od wychowawców klas

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • nie wszyscy nauczyciele umiejętnie w swojej pracy uwzględniają zapisy zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP ukierunkowujących pracę z dzieckiem, pomimo faktu potwierdzającego zapoznanie się z tymi informacjami.

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły?

 • planując WDN zwrócić uwagę na uwzględnienie tematyki dotyczącej działań zmierzających do podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • w zaleceniach poobserwacyjnych zwrócić uwagę nauczycielom na konieczność wzięcia udziału w instytucjonalnych formach doskonalenia lub doskonalenie własne podnoszące kompetencje umiejętnego dostosowania wymagań do możliwości intelektualnych ucznia

Wnioski z analizy działań służących wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów nakazują:

 1. Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych z uwzględnieniem wyników diagnoz dokonanych we wcześniejszym etapie edukacyjnym
 2. Wyjaśnianie rodzicom znaczenia przeprowadzenia prawidłowej diagnozy przyczyn osiągnięć uczniów niskich lub wysokich w celu podejmowania przez rodziców decyzji o badaniu w PPP,
 3. Identyfikowanie potrzeb dziecka po wnikliwej analizie opinii i orzeczeń PPP i na tej podstawie tworzenie planów pracy dydaktycznej z tymi dziećmi,
 4. Objęcie wsparciem uczniów zagrożonych niskimi osiągnięciami w celu zmotywowania ich do nauki zgodnie z zaleceniami PPP (zajęcia specjalistyczne) oraz obserwacjami nauczycieli (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pomoc koleżeńska).
 5. Indywidualizowanie pracy z uczniami o wysokim potencjale edukacyjnym w celu stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i zdrowej rywalizacji.

~*~

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (wnioski)

ROK SZKOLNY 2009/2010

Autorzy: A. Danielak, C. Darłak, A. Kilian, A. Mikulska, M. Reetz, H. Robalewska, E. Zygadlewicz

Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 23 czerwca 2010r.

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i czy wdraża się wnioski z tych analiz

Obszar:

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Wymaganie:

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI.

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

Co robimy dobrze?

 • Wyniki sprawdzianów są systematycznie analizowane oraz opracowywane w zespołach nauczycieli w celu poprawy jakości pracy szkoły

 • Opracowane wnioski z analizy wyników sprawdzianu są wdrażane w szkole przez wszystkich nauczycieli

 • Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników

 • Sformułowane w analizie osiągnięć uczniów wnioski wdraża się w celu uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce, a co za tym idzie następuje wzrost efektów kształcenia zgodny z możliwościami intelektualnymi uczniów

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • nieustabilizowane wyniki osiągane przez uczniów na sprawdzianie zewnętrznym

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły?

Wnioski z analizy osiągnięć uczniów nakazują:

 1. Przeanalizowanie „Sprawozdania ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opracowanego przez OKE w Gdańsku” pod kątem określenia przyczyn uzyskania przez uczniów niezadowalających wyników.

 2. Objęcie wsparciem uczniów zagrożonych niskimi osiągnięciami (o wynikach poniżej 20 punktów) w celu zmotywowania ich do nauki

 3. Indywidualizowanie pracy z uczniami o najwyższych wynikach sprawdzianu (ze staninów od 7 do 9), by rozwijać ich znaczny potencjał edukacyjny, stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i zdrowej rywalizacji.

 4. Kontynuować przyjęty system organizacji przeprowadzania sprawdzianów próbnych w klasie szóstej, diagnozowania na początek i koniec I etapu edukacyjnego.

 5. Przygotowanie folderu/ ulotki dla rodziców dotyczącej sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
989488