Witamy

baner  z orlem

Informacja o wyprawce szkolnej 2016

     Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym również zakup materiałów dydaktycznych należy złożyć w terminie do 9 września 2016 r. Uprawnieni do pomocy są uczniowie klasy VI posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra do spraw oświaty i wychowania.
     Wnioski składamy u pedagoga szkolnego od 1 września. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po zakupie podręczników należy dostarczyć do pedagoga szkolnego fakturę VAT lub rachunek imienny wystawiony na ucznia lub rodzica za zakup podręczników szkolnych ( faktury można dostarczyć po złożeniu wniosku, czyli nie trzeba posiadać faktur żeby złożyć wniosek).

                                                                                                Pedagog szkolny

Wakacje 2016

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

wakacje

Projekt rozporządzenia "Wyprawka szkolna" 2016

Pedagog szkolny podaje do wiadomości zainteresowanym rodzicom projekt rozporządzenia dotyczący przyznawania wyprawki szkolnej uczniom.
Kliknij tutaj pdf.

Zakończenie roku szkolnego 2015/16

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/16 odbyły się dnia 24 czerwca 2016r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy trzeciej "a". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wszystkich uczniów klas VI i uczniów klas IV - V, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,0 i wzorowe zachowanie oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Na apelu tym wręczono 7 uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie klas VI złożyli również ślubowanie. Uczniowie oraz Przewodniczaca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za sześcioletni trud dydaktyczno - wychowawczy. Ukoronowaniem apelu była krótka część artystyczna, która tego roku była mixem muzyczno - literacko - kabaretowym. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      23 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego nastąpiło przekazanie władzy uczniowskiej nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz sztandaru nowemu pocztowi. Wręczono na nim też nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18Absolwentom klas szóstych życzymy powodzenia i licznych sukcesów w nowych szkołach.

Dzień Mamy i Taty w naszej szkole

Tradycją w naszej szkole są organizowane corocznie z okazji Dnia Matki i Ojca spotkania i koncerty dla rodziców mające formułę podziękowania im za miłość, opiekę oraz trud wychowania jakimi otaczają swoje pociechy.

rodzina1

Czytaj więcej...

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1082981