Przypominam, że 15 października 2019 r. upływa termin składana przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych wniosków o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie następuje na podstawie aktualnego (wydanego w II etapie kształcenia) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno -  pedagogicznej zawierającej zalecenie o dostosowaniu warunków lub stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wniosek, do którego należy załączyć kserokopię orzeczenia, opinii lub zaświadcczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

                                                                                                Dyrektor szkoły

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1281013