Wnioski na stypendium szkolne składają rodzice (opiekunowie) uczniów, zamieszkałych w Grudziądzu, u pedagoga szkolnego w terminie od 02.09. do 16.09.2019 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień 2019 r. oraz zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Do dochodu, który nie może przekroczyć 528,00 zł. na osobę w rodzinie wliczamy wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne wypłacane powtarzalnie, np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp.  Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym lub celowym ( dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dotacje celowe z MOPR- w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, świadczenia 500+, itp.).

                                                                                                     Pedagog szkolny

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1274352