"Kącik Prawny" - to miejsce, w którym będą umieszczane informacje z zakresu edukacji prawnej. Pomysł prowadzenia edukacji prawnej jest pokłosiem udziału przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców naszej szkoły w spotkaniu z Sędziną Anną Marią Wesołowską, które miało miejsce w dniu 20.10.2015r. w Ramach VIII Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole organizowanym przez ODiDZN w Grudziądzu we współpracy z Urzędem Miasta Grudziądz. Pani Sędzia zachęcała do systematycznej edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz rodziców jako jednego ze sposobów profilaktyki agresji.

Zapraszamy do refleksyjnej analizy zamieszczanych sukcesywnie materiałów! (źródło http://obserwatoriumedukacji.pl/anna-maria-wesolowska-kaciki-prawne-w-szkolach/)

1) Informacje dotyczące demoralizacji
Z demoralizacją mamy do czynienia wtedy, gdy w zachowaniu małoletniego stwierdzono:
- podziw dla złych czynów;
- cynizm;
- brawurę;
- nieżyczliwy stosunek do człowieka;
- wagary;
- używanie wulgaryzmów;
- palenie papierosów;
- spożywanie alkoholu;
- popełnianie przestępstw.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje, że zwalczanie demoralizacji nieletnich powinno być realizowane przy pomocy środków wychowawczych i poprawczych.
Środki wychowawcze mogą być stosowane wobec nieletnich, którzy wykazują objawy demoralizacji, jak również wobec tych, którzy popełnili czyn karalny.

Środki wychowawcze to:
- upomnienie;
- zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających;
- nadzór rodziców;
- nadzór organizacji młodzieżowej, osoby godnej zaufania;
- nadzór kuratora;
- skierowanie do ośrodka terapeutycznego lub ośrodka kuratorskiego;
- zakaz prowadzenia pojazdów;
- przepadek rzeczy uzyskanych z popełnienia czynu karalnego;
- umieszczenie w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym.

2) Informacje dotyczące bójki:
Każda szkolna bójka jest PRZESTĘPSTWEM!
Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3) Przepis dotyczący zniewagi:
Art. 216 Kodeksu Karnego.
§1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga ta do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- Przestępstwo zniewagi może być popełnione przez każdego, a więc również przez ucznia.
- Przez zniewagę należy rozumieć takie zachowanie, które- według powszechnie przyjętych ocen- stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka.
- Zniewagi można dopuścić się słowem, gestem, pismem, rysunkiem (np. obraźliwa karykatura,  upokarzanie słowami, itp.)

4) Informacje dotyczące fałszerstwa dokumentu:

Art. 270 Kodeksu Karnego.
§1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentyczny używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przykładem fałszerstwa dokumentu jest m.in. podrobienie podpisu rodzica pod usprawiedliwieniem, lub podpisu nauczyciela.


5) Informacje dotyczące rozboju:

Art. 280 Kodeksu Karnego
1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Rozbój - to kradzież połączona z użyciem przemocy wobec osoby lub groźbą natychmiastowego jej użycia albo dokonana poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
(np. popchnięcie kogoś i zabranie nawet złotówki jest rozbojem).

6) Informacje dotyczące stalkingu i cyberprzemocy:

Stalking jest to powtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy naruszenia wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące u prześladowanego niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psychiczny. W psychologii określany jest jako „przemoc emocjonalna”, „nękanie na tle emocjonalnym”, „uporczywe nękanie” oraz „prześladowanie na tle emocjonalnym".
Są to, między innymi: rozmowy telefoniczne, wysyłanie sms-ów, listów i e-maili; groźby, zachowania agresywne, śledzenie, nękanie, obserwowanie i szkodzenie. Zachowania te przyjmują charakter ciągły i powodują strach i skrępowanie.
Stalking jest przestępstwem!
Mówi o tym artykuł 190a Kodeksu Karnego: § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Do przestępstwa stalkingu zaliczana jest również cyberprzemoc.
 
Cyberprzemoc to ośmieszanie, nękanie, poniżanie kogoś przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego.
Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:
- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu;
- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody;
- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają;
- podszywane się pod kogoś w Sieci.

7) Informacje dotyczące groomingu:

Child grooming
jest niedawno wprowadzonym do polskiego systemu prawnego przestępstwem, które polega na uwodzeniu dzieci przez Internet celem późniejszego zmuszania ich do prostytucji, pornografii lub wykorzystywania seksualnego. Nowelizacja Kodeksu karnego uwzględniający nowy typ przestępstwa o charakterze seksualnym, w którym pokrzywdzonymi są małoletni miała miejsce w 2010 r.
Art. 200a.
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Należy pamiętać, że bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu w dużej mierze zależy od rodziców i opiekunów. Aby sieć była bezpiecznym narzędziem wykorzystywanym przez małoletnich, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach, m.in.:
• odkrywajmy Internet razem z dzieckiem,
• nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie,
• rozmawiajmy z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci,
• nauczmy swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych,
• zgłaszajmy na Policję nielegalne i szkodliwe treści.

cdn. ....


© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358521